В 9 часа първият училищен звънец ще оповести началото на новата учебна година в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”. За 10 часа е предвидено и откриването на новата учебна година в НУ „Паисий Хилендарски“.

Обединено детско заведение „Д-р Стайко Стайков” гр. Стрелча

През учебната 2015/2016 год. В ОДЗ „ Д-р Стайко Стайков”  ще функционират 3 групи за деца от 3 до 6 години с общ брой   83   и една яслена група за деца от 10 м. до 3- годишна възраст с 20  деца. Задължителната предучилищна подготовка се осъществява в две подготвителни групи – 17 са 6- годишни и 24 петгодишни.

 В Начално училище „Паисий Хилендарски” гр. Стрелча  се обучават деца и ученици от 5 до 10 години от град Стрелча и  селата – Дюлево, Смилец, Свобода, както и от села от други общини – с.Цар Асен и с.Кръстевич. През учебната 2015/2016 година в училището ще се обучават 19 деца в полудневна подготвителна група и 153 ученици в 1-4 клас. Те са разпределени в 8 паралелки: 2 бр.паралелки – 1 клас; 2 бр.- 2 клас; 2 бр. – 3 клас и 2 бр. -4 клас .

Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Стрелча

В училището ще се обучават 239 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 12 паралелки и 13 ученика на самостоятелна подготовка. Има сформирани 3 групи за следобедни занимания с ученици от V до VІІІ клас с 78 ученика.

Учениците от V до VІІІ клас се обучават по общообразователен учебен план – непрофилирана подготовка.Учениците от ІХ до ХІІ клас-по общообразователен учебен план-професионална подготовка по професията ”Готвач” от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”.