Директорът на РИОСВ-Пазарджик, Костадин Гешев дари днес последното издание на Червената книга на историческия музей в гр. Панагюрище. Печатното издание ще бъде експонирано в природонаучната му секция.  Трите тома /“Растения и гъби”, “Животни” и “Природни местообитания”/ са на български и английски език, придружени от електронна версия на български език.

„Червена книга на Република България” е съвместно издание на Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите.  България е шестата държава в света, събрала в Червена книга застрашените от изчезване растения и животни. В новото издание на книгата степента на застрашеност на видовете е определена съгласно международно приети критерии и стандарти за природозащита. Върху изданието работиха от 2002г. до сега над 200 учени, специалисти и природозащитници от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, Националния природонаучен музей при БАН, Софийския, Пловдивския и Лесотехническия университет, неправителствени организации и дружества. Представени са 808 вида застрашени растения и гъби, 287 застрашени животни и 166 природни местообитания. Интересуващите се граждани могат да се запознаят с електронният вариант на Червената книга на България на сайта на РИОСВ-Пазарджик. На територията на екоинспекцията с комплекти от трите тома на български и английски език ще разполагат още и Плиоценски парк – с. Дорково, община Ракитово и зоологическата градина в Пазарджик.