Селата на всички големи 39 общини, които бяха одобрени за финансиране по ОПРегиони в растеж“ 2014-2020 г. остават без ремонт на улици и благоустрояване, бе съобщено от пресцентъра на МРРБ още преди година. Причината е, че според Еврокомисията тези инвестиции не водят до растеж и заетост, каквито са били целите през отминалия програмен период, информираха днес от Община Пещера, като по този начин отговориха на абсурдно твърдение на един от кандидат – кметовете на общинския център направено в Радилово.

Дали да се отпускат пари и по кои програми, това не зависи само от желанието на кметовете, каза и Георги Козарев, потърсен за коментар. Трябва да се вземат предвид и резултатите от анализа на Националната концепция за пространствено развитие (в съответствие и в съгласуваност с Национална Стратегия за Регионално развитие на Република България) – основно в частта за определяне на нивата на градовете – центрове, съществуващи класификации в национален и европейски мащаб, както и специфични характеристики, свързани с териториалното разположение на градовете и техните функции в територията.

Съвкупността от всички тези условия е и определяща при кандидатстване по съответните мерки по Оперативните програми. Не е почтено да се спекулира с неяснотите и незнанието на хората, за да бъдат въвеждани в заблуждение по отношение на свършеното през изтеклия мандат, каза още Георги Козарев. пожелавам на нашите опоненти да бъдат по-взискателни в изказа си, а хората сами ще определят на кого и защо могат да имат доверие, допълни той.

Пещера попада в обхвата на общините в селските райони, което дава огромна възможност на общината да реализира всичките си инфраструктурни проекти, включително и за Радилово и Капитан Димитриево от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Правилата за финансиране също се определят от регламента на Европейския фонд за регионално развитие, според който парите трябва да отидат в по-големите градове -„основната мрежа от градове от 1-во до 3-то ниво“. Разпределението е според броя на населението.

При договарянето на програмата българските правителства през последните няколко години настояваха да се одобри финансиране не само за 39-те по-големи града, но и за още 28 по-малки, в които попада и град Пещера.

В резултат на прилагане на определящите принципи за избор на градовете и възприетите критерии Община Пещера е избрана сред 28-те градове заподкрепа, като общият индикативен размер на средствата определени за град Пещера като конкретен бенефициент само по Оперативна програма„Региони в растеж“  2014-2020 г.,  Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ е 10 707 054,43 лева.

Това е сериозен успех в преговорите, защото Брюксел настояваше за финансиране на градовете само от първо и втори ниво, за да е по-голям ефектът от инвестираните пари. Еврокомисарите дори искаха териториалният подход да насочи инвестициите към едва 6-7 големи градски центъра, сред които София, Бургас, Варна и Пловдив.