Реших да напиша този материал, защото всеки ден се убеждавам, че ние хората въпреки че, се считаме за върха на еволюцията, в поведението си сме по – нелогични от  значително по – низши от нас организми.

Когато теленцето, безсловесно същество едва на няколко месеца,  осъществи контакт с електронния пастир върху оградата, повече никога не се доближава до нея. Когато ние направим грешка обаче, много рядко си взимаме поуки от случилото се, някак естествено влизаме отново в същата ситуация, че дори по няколко пъти.

Често това са елементарни, дребни грешки, но не са рядко случаите, когато тези грешки водят след себе си дълбоки и значими последствия – променя се начинът ни на живот и работа, отношенията ни с близки и роднини, приятели.

Става дума за това което могат да ни донесат „БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ”.

Фирмите които предлагат тези услуги са огромен брой, в регистъра на финансовите институции на БНБ фигурират над 160 такива. Те са регистрирани като небанкови финансови институции, разполагат с определен паричен ресурс, който желаят да предоставят на гражданите по правило за кратък период и срещу огромна лихва.

Въпреки че, дават кредити, тези т.нар. „институции” не са банки. Между тях и банките има една основна, фундаментална разлика и тя не е големината и броят на клоновете, или размерът на лихвите.

Основната функция на банките е да набират ресурс от населението – да вземат парите на гражданите и фирмите на депозит, срещу който плащат лихви. Това е огромна отговорност – да се грижиш за парите на хората, които са ти ги предоставили. Разбира се, това не може да бъде оставено единствено на съвестта и чистите светли помисли на висшия банков мениджмънт. Съществуват редица закони, както и специални банкови Наредби , издадени от БНБ, които регулират банковата дейност в много аспекти , например: с какъв капитал може да се регистрира банка, произходът на средствата, какви пари могат да влизат в банковата система, до какъв размер и на кого могат да се предоставят банкови кредити. Въведени са редица ограничения при кредитирането, които са в съответствие с набрания ресурс, както и с капитала на банката и т.н. и т.н. Затова и банките имат значително завишени критерии , когато следва да се предостави кредит на граждани или на фирми.

Как стои този въпроса с фирмите за „Бързи пари”? няма и следа от нещо подобно. Регулациите при тях са единствено през Закона за потребителския кредит и Закона за защита на потребителите. Не може да се отрече, че във връзка с приетите европейски директиви, под натиска на гражданите и неправителствени организации, бяха извършени някои значими промени в тези закони, но дори и в последните им варианти има безкрайни възможности за заобикалянето им.

КАК СТАВА ТОВА ?

На пръв поглед Законът за потребителския кредит е широкообхватен, изчерпателен и доста конкретен в ограниченията си.

– Много съществен елемент от договора е т.нар „Годишен процент на разходите” /ГПР/. Той включва в себе си общите разходи по кредита за потребителя. Този измерител е от особено значение, тъй като с него е свързано основното ограничение, което трябва да пази Кредитополучателите  – Годишният процент на разходите не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва, което е около 50% , годишно /не е малко, но все пак е някаква нормативно определена база, която не трябва да се надвишава/.

– Кредиторът не може да откаже предсрочно погасяване на кредита във всеки един момент, като при определени обстоятелства няма право на такси за предсрочно погасяване, а дори да са налице условия, при които се плаща такава такса, то тя не може да надхвърля 1% от предсрочно погасяваната сума.

– Кредиторът е длъжен да предостави на Кредитоискателя пълна преддоговорна информация, в която са включени всички условия и разходи по кредита

– При забава на длъжника са предвидени радица ограничения за Кредитора. Той има право само на лихва върху неплатената в срок сума за времето на забавата, като обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва, която казахме е около 10% годишно.

Това са само малка чест от регулациите в Закона за потребителския кредит, но те вдъхват увереност, че Законодателят държи здраво финансовите институции в хватката на законността. Преди да заръкопляскаме и да изпаднем в умиление от светлото бъдеще, да се запитаме какво се случва на практика.

УВИ, реалността тотално се раминава със закона

– Реално лихвите при които се „раздават” бързи кредити са между 100% – 200 % годишно.

– Неустойките при просрочие са такива, че бързо достигат пълния размер на кредита при отпускането му и много често го надвишават неколкократно.

– Кредиторите се снабдяват с изпълнителен лист по една по особена извънсъдебна процедура и Кредитополучателят се оказва в ситуация която до преди месеци е била немислима.

Как става това ?

В повечето случаи Кредиторите заобикалят законовото изискване за таван на лихвите по кредита:

– Предвидена е лихва, която заедно с таксите не надхвърля 50% ГПР – чудесно, законът е спазен. В същото време е предвидено условие по договора, което е неизпълнимо – /напр. Кредитополучателят да осигури 2 – ма поръчители , които имат месечен официален доход от 1500 – 2000лв. и нямат други кредити – е нема такова животно/. Условието не е изпълнено – последица е неустойка, която се заплаща ежемесено и е в размер приблизително размера на месечната погасителна вноска по кредита. Усетихте ли как лихвата стана 100% ?

– Други Кредитори са „по – благородни“ и не изискват поръчители/неустойки. Те вкарват допълнителен компонент, допълнителна „услуга“ към кредита, напр. застраховка. Тази т.нар. застраховка се плаща ежемесечно, пак е равна или по – голяма от месечната погасителна вноска и нейната задача е да вдигне прихода на Кредитора до около и над 100%.  Относно застрахователя, застрахованите рискове, срокове, условия и прочие елементи на застрахователния договор, за които Законадателят е приел цял Кодекс за застраховенето – нито дума в договора. Не получавате и застрахователна полица или нещо което да прилича на полица.

– В други договори се предвиждат други форми на плащане на цената на кредита – при един от Кредиторите, който дава заеми под формата на кредитна линия, в договора няма никъде предвидена лихва по кредита , но за сметка на това се предвижда „Такса ангажимент за ползване на кредита„ , забележете само 6% за 14 дневен срок от ползването на кредита , т.е. 12 % месечно или 144% годишно.

Втория капан в бързите кредити са лихвите, неустойките и другите такси при просрочие 

Често при кредитите, тъй като първоначално са за кратки срокове се предвижда седмично плащане на погасителните вноски. / включително разбира се и „прикачените” към тях „застраховки” , „Неустойки” , „Таксички” описани по – горе/.

Естествено е понякога и при стриктно следене на паричните потоци, човек да не може да заплати сумата на точно посочения ден. В този случай се включват допълнителните тежести. Те също са изключително разнообразни по вид и начин на прилагане.

Като се започне от простите „такса за телефонно обаждане” от 2 лв.  или „такса за  администриране на събирането на просрочие” от 10лв. при всяко просрочие, премине се през „0,5% за всеки ден просрочие” , за да се стигне до неустойка в размер на 50% от първоначалния размер на кредита при предсрочна изискуемост.

Успоредно с това, при внасяне на определена сума от длъжника, първо се погасяват тези административни разходи или неустойки, или застраховки или както там решат да си ги кръстят, след това се погасява договорната лихва по кредита и едва ако има достатъчно средства се погасява главница.

Всичко това при едно, две или повече просрочия неминуемо довежда до една спирала от натрупващи се такси и неустойки по сметката на Длъжника и в резултат до осъждането му за сума често значително надхвърляща първоначалния кредит и посягане към цялото притежавано от него имещество.

ДОБРЕ ДЕ , А НЯМА ЛИ ПРАВОСЪДИЕ В ТАЗИ ДЪРЖАВА?

Може и да се поспори по този въпрос, но ще го направим в друга публикация.

В нашия случай това не толкова важно, защото нашият Кредитор просто се разминава с него. Ако се зачетете внимателно в договорите или общите условия на фирмите за бързи пари, в някои от тях ще откриете доста детайло описание на процедурите при предсрочна изискуемост и съдебно присъждане на сумите. Тези фирми изглежда са 99% сигурни , че ще изпаднете в забава по кредитите си и ще се наложи да бъдат събирани по съдебен ред.

Всъщност по извънсъдебен. Законът в България допуска страните по един договор да се съгласят, всички възникнали проблеми да бъдат решавани по извънсъдебен начин, а именно чрез арбитраж.  И не, не говоря за познатия на част от фирмите Арбитражен съд при Българската търговско промишлена палата, който има многогодишна история, традиции, устав и правилник, които охраняват интересите на страните за постигане на справедлив процес.

В практиката обикновенно договорите препращат към частен арбитраж – сдружение с нестопанска цел, регистрирано, често едновременно със старта на съответната фирма от  трима – четирима юристи, изрично посочени в Договора или Общите условия. Изрично са посочени и някои процесуални норми, като например, че се считате за уведомени единствено с изпращането от арбитража  на съобщения и призовки, независимо дали са стигнали до Вас или не са стигнали по една или друга причина. Явно заобикаляне на установените от десетилетия процесуални норми за призоване и съобщения в процеса , като по този начин се гарантира, че процесът ще бъде бръз, ще мине без Вашето участие, но за сметка на това решението е окончателно, не подлежи на обжалване и Кредиторът може веднага да се снабди с Изпълнителен лист и да образува срещу Вас изпълнително дело при частен съдия – изпълнител и после  …. е после е известно какво се случва.

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ? 

Ако наистина имаме нужда от бързи средства в малък размер, които да върнем за кратък период и банковото кредитиране не е вариант за нас / често срещана ситуация – няма трудов договор, официални осигуровки, а и малко кредитната история ни куца/ , можете да следвате няколко прости съвета :

  1. ИСКАЙТЕ преддоговорна информация – те са длъжни да ви я дадат във всички случаи, без такси, без обвързващи декларации и подадена молба за кредит. Вземете си такава преддоговорна информация от всички възможни източници на кредитиране. Навсякъде искайте и примерен погасителен план.
  2. ИСКАЙТЕ Общите условия на съответния Кредитор – винаги има такива и те се „бутват” за подпис винаги след като се наподписали всички други документи. Това са обикновенно   5 до 15 странички – ситно изписани, кой да ги чете ? Те трябва да бъдат у Вас преди да сте взели решение и да сте подписали каквото и да било.
  3. ЧЕТЕТЕ , ЧЕТЕТЕ, ЧЕТЕТЕ всичко което ви се дава за подпис.
  4. ПИТАЙТЕ абсолютно за всичко което Ви интересува :

– Сумата, която се посочва като главница

– Общата сума за издължаване за целия период на действие на договора

– Лихвата по кредита

– Гледайте годишния процент на разходите.Гледайте всички допълнителни утежняващи разходи , за които говорих по – горе, назависимо как ще ги нарекат Вашите кредитодатели – лихва, неустойка, такса за това или онова, застраховка и др.

– Съставете си таблица с предложенията

– Сравнете всички тези данни от различните източници , като вземете предвид и другите условия – месечно или седмично плащане на вноските

Най – важните въпроси, на който трябва да си отговорите са следните :

– Мога ли с тези приходи които имам в момента да плащам предвидените по погасителен плон вноски?

– Имам ли абсолютната сигурност че през следващите 3 – 6 – 9 месеца аз ще съм в състояние да плащам тези суми, независимо от всичко?

Ако не сте съвсем сигурни в това, не правете решителната крачка. Никой не може да Ви принуди да вземете кредит, който не можете да обслужвате. Обърнете внимание , че често за тези бързи кредити Ви насочват хора, с които по един или по друг повод се познавате и им имате доверие, те дори ви съдействат с документи, дори с плащането на вноските. Помнете, това са хора, които имат интерес от това Вие да получите този бръз кредит, независимо от цената която ще платите.

Разбира се много добър вариант е да потърсите помощ преди да подпишете договор за браз кредит – мнение на компетентен съветник, който да Ви насочи, да ви даде друг поглед върху нещата, пречупен през опита си в тази сфера.

Живеем в общество със свободен пазар. Всеки може да направи своя избор, но нека това бъде информиран, обоснован и убеден избор, за който няма да съжалява.

Ростислав Венчев, адвокат

На разположение съм за съвети и консултации

Тел. 0885 802 275

E mail : rosty1968@gmail.com