izbori1пс215

В присъствието на кандидати за съветници от листата на ГЕРБ кандидат – кметът Найден Шопов представи пред журналисти Програмата си за управление през мандат 2015 – 2019 г. Шест, като номера на бюлетината, са основните приоритети върху които се базира цялостната концепция за управление.

На първо място Найден Шопов акцентира върху подобряване на икономическата среда: чрез насърчаване на инвестициите за изграждане на нови производствени мощности и създаване на работни места чрез създаване на благоприятна бизнес среда с основна цел превръщането на община Пазарджик в динамичен, сигурен, икономически силен, търговски и производствен център. Преразглеждане на разрешителните режими и размера на местните данъци и такси.

Вторият акцент в програмата е подобряване на жизнената среда, като това ще се случи чрез  използване оперативните програми на Европейския съюз и целевите национални програми, подготовка на проекти, ускорена реализация и усвояване на средствата не само в града, а и в селата на общината в програмния период до 2020г. Изравняване на стандарта между центъра, кварталите и селата от общината.

На трета позиция Шопов постави сигурността и обществения ред: Въвеждане на централизирана система за видеонаблюдение и контрол, осигуряване на ефективна охрана на паркове и публичните зони в общината. Информацията добита от наблюдението ще бъде канализирана и събирана в КОЛ център, където ще работи и денонощна открита линия за граждански сигнали. Предвидено е и обезопасяване на училищни и детски площадки, решаване проблема с нерегламентирания шум и с бездомните кучета.

Четвъртият приоритет в Програмата за управление е финансовата стабилизация: ефективно, целесъобразно, предвидимо и прозрачно изразходване на средствата от данъците на жителите на община Пазарджик, събрани в бюджета на община Пазарджик. Коренна промяна на управленската и финансовата политика. Спиране на безразборните и тотални разпродажби на общинска собственост.

Към момента никой няма яснота за това, какво е финансовото състояние на общината заяви Найден Шопов. Не е нормално и възможно да се харчат общински пари без да се дава отчет за това на Общинския съвет. Няма да допуснем това да се случи, ако спечелим общественото доверие.

Пети акцент в Прогламата за управление е подобряване транспортното обслужване на града и общината: реализиране на система за интегриран градски транспорт, подобряване на условията за бърз, лесен и удобен достъп на хората до транспортните центрове и средства и съобразяване на транспортните схеми с потребностите на всички жители на общината.

Навсякъде където сме ходили по селата се натъкваме на един и същи проблем, подчерта Шопов. хората са недоволни от графика на линиите, както и от това, че има курсове, които не се изпълняват или се осъществяват със забавяне.

Администрация в услуга на хората това е шестият приоритет от управленската програма на ГЕРБ за Пазарджик. Това включва подобряване на комуникацията между административните структури и гражданите – лесен и удобен за гражданите, гражданските организации и бизнеса достъп до информация, качествени общински услуги, бързо, професионално и любезно административно обслужване, електронна община.

Кандидатът за кмет на ГЕРБ – Найден Шопов подробно представи и точка първа от програмата, касаеща икономическото развитие на общината.

Той оповести, че ще бъде извършена коренна промяна на управленската и финансовата политика. Насърчаване на инвестициите в община Пазарджик чрез облекчаване на административните процедури, въвеждане на срокове за административни услуги,  преразглеждане на разрешителните режими, размера на местните данъци и такси. Предвидена е и „Данъчна ваканция“ за плащане на стари задължения, в който няма да се налагат наказателни лихви.

Ще бъде създадена цялостна стратегия за реклама на община Пазарджик, нейното географско положение, обвързаност с инфраструктурата, наличието на човешки ресурси. Рекламиране на общината чрез икономически форуми, в страната и в чужбина, правителствени делегации, лични срещи, създаване на нов обществен статут: „Посланик на добра воля“. Това ще са хора от бизнеса, които ще получат правото и привилегията да рекламират Пазарджик в своите бизнес контакти.

Ще се извърши пълна финансова ревизия на общината. Погасяване в срок на  задълженията към фирми и банки. Общината ще изработи регистър на свободните терени с производствено предназначение независимо от тяхната собственост. По този начин активно ще посредничи между местния бизнес и инвеститори, които търсят свободни места да развиват дейност. В услуга на инвеститорите и местния бизнес ще заработи и бизнес портал, предвижда програмата. Изцяло нова нова философия ще има и програмното финансиране с цел повишаване ефективността на разходите на общината.

Намеренията по отношение на инфраструктурата бяха подробно представени от инж. Евтим Янев, кандидат – общински съветник от листата на ГЕРБ – Пазарджик. Той заяви, че ще се разчита на Проекти за пълно усвояване на средствата от ОП „Региони в растеж“. За периода 2014-2020 година за община Пазарджик са предназначени  25 млн. лв., възложени за преразпределение. Програмата ще финансира ремонти на улици, тротоари, подобрения  на  градската  среда, паркове, училища и детски градини,  бази на културни, социални и здравни институции.

Асфалтиране и преасфалтиране на улиците в Пазарджик и селата ще се прави само при напълно изградена подземна инфраструктура, като ГЕРБ ще работи за окрупняване на „ВиК“-тата, за да могат да се ползват евросредства по ОП“Околна среда“, за изграждането на изцяло нов воден цикъл на града и населени места, допустими по тези проекти.

Предстои и реализация на проекта за западен околовръстен път с цел развиване на промишленост в терените около него, както и реализация на проекта за регионално депо за твърди битови отпадъци. Успоредно с това рекултивация на старото сметище. Подготовка на проекти и процедури, позволяващи кандидатстване по оперативна програма “Околна среда“ за изграждането на сепарираща инсталация и завод за изгаряне на отпадъци, отговарящ на съвременните екологични норми и стандарти с цел трайно и ефективно решение на проблема със сметосъбирането в община Пазарджик.

Ще бъдат изградени и велосипедни алеи в град Пазарджик и велоалеи от  селата Мокрище, Ивайло, Главиница  и Алеко до града, за да може да бъдат насърчени хората да ползват екологичен транспорт, особено през летните месеци на годината.

Община Пазарджик ще се включи още по-активно в Националната програма за енергийна ефективност чрез саниране на многофамилни жилищни сгради на правителството на ГЕРБ.

Инж. Янев заяви, че ще бъде направен и изпълнен проект за благоустрояване на централния градски пазар и кварталните пазари, както и на зоните около тях. ГЕРБ ще извърши и  картотекиране незаконно построените сгради в Пазарджик и по селата и приемане на програма за урегулиране, закупуване на терените от ползвателите и узаконяване на отговарящите на изискванията на закона по отношение на застрояването. Курсове за обучение  на собствениците и съдействие за узаконяване на имотите без необходимите документи за собственост в Пазарджик и по селата. Последващ стриктен контрол за заплащане на дължими данъци към общината.

Предвидено е и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение по кръстовища, централни градски улици и по селата с цел повишаване на сигурността на гражданите и превенция срещу кражби. Ще бъдат поставяни нови светофарни уредби  на конфликтни кръстовища, неурегулерани до сега. В частта за „Инфраструктура“ е предвидено и разширяване на мрежата и подобряване състоянието на уличното осветление в града и селата чрез използване на соларни панели. Предвидено и е реновиране инфраструктурата на гробищните паркове в града и по селата.

Кандидатът за общински съветник Йордан Кожухаров представи точка три от програмата, касаеща транспорта в общината. 

Това, което предстои е създаването на по-ефективна транспортна схема. Подобряване на условията за бърз, лесен и удобен достъп на хората до транспортните центрове и средства и съобразяване на транспортната схема с потребностите на всички жители на общината. Различните видове транспорт да се ползват с една карта. Ефективна организация на пътното движение. Ще бъдат направени и стимули за ползването на екологичен транспорт в обществения превоз на пътници. помислено е и за подобряване условията за достъп до транспортната инфраструктура и  потребностите на лица с увреждания. Ще бъдат изграждени модерни автоспирки в града и всички села на общината, както и изграждане на взаимосвързани велосипедни алеи в Пазарджик и от града до селата Мокрище, Ивайло, Главиница и Алеко Константиново.

Кандидат – общинската съветничка Хита Гьошева представи управленската програма в частта и за образованието, ето какво заяви тя: Общината ще работи за подобряване на условията в учебните заведения – ремонт и саниране на детските градини  и учебни заведения които все още не са санирани, финансиране на програма за борба с отпадането на деца от училище. Общината, съвместно с НПО  ще организира „Училище за родители“ с изнесени занятия по кварталите с цел превенция на отпадането на деца от училище. Планирано е създаването на форум за рекламиране и внедряване на системата за дуалното професионално образование с участието на директори на професионалните гимназии и сдружението на предприемачите в Пазарджик. Създаване на постоянно действащ орган за дуално образование под патронажа на кмета.

Ще бъде разработена Програма за насърчаване на детското столово хранене в училище съгласно БДС по метода на публично-частното партньорство, както и Програма за поетапно изграждане на оборудвани спортни площадки в училищните дворове за развиване на физическото възпитание и спорт. Тези площадки ще бъдат и с пътна маркировка, по която подрастващите да се запознават с правилата за безопасно движение.

Предстои разработване и финансиране на общинска  програма за запознаване на учащите с историческото и културно наследство на общината и региона, паметниците на културата, чрез достъпни и интересни за тях форми и с участието на съответните организации и институции. Програма за музикално образование чрез изнесени концерти по училищата на камерни състави от симфоничния оркестър. За фирмите, които спонсорират училища ще се предложат преференциални такси и данъци към общината.

Ще бъде създадена Общинска програма за профилактика на незаразните заболявания и здравно образование на децата и учениците от община Пазарджик: „Училище за здраве- наднормено тегло и хипертония „. Очаква се разкриване на нови места в съществуващите детски ясли и градини, а при необходимост и възможност – построяване на нови.

Кандидат – общинската съветничка Радка Кежева пък представи следните задачи, които ще намерят своето решение в областта на:

Социални грижи.

 • Подобряване и увеличаване на обема на съществуващите социални услуги.
 • Организиране, финансиране и провеждане на курс за компютърна грамотност на хора от третата възраст. Финансиране на програма за други курсове за усъвършенстване.
 • Поддържане на материално-техническата база (основни ремонти, топлоизолации, преоборудване) на социални заведения и клубовете на пенсионерите и инвалидите.
 • Подкрепа на деца, семейства и възрастни в неравностойно положение, чрез създаване на нови здравно-социални услуги.
 • Настаняване в общински жилища на лица и семейства, изпаднали в тежко материално и битово състояние.
 • Издаване на безплатни карти за паркиране на многодетни семейства и хора с увреждания.
 • Финансиране в още по-голям размер на общинската програма за ин витро процедури.  Кандидатът за общински съветник Лъчезар Илинов представи точка „Екология“ в управленската програма на ГЕРБ – Пазарджик. Той заяви, че предстои разширяване и усъвършенстване на системата за разделно събиране на отпадъци, като то ще бъде въведено и по селата. Ще бъде повишен контролът по чистотата и състоянието на съдовете за смет в населените места, както и ще се оптимизират разходите по сметосъбиране и сметоизвозване по концесионните договори. Предстои почистване и рекултивация на нерегламентираните сметища и недопускане образуването на нови. Редовно почистване на корита на реки и канали от растителност в града и по селата, заяви Лъчезар Илинов. Стимулиране на стопанисването на междублоковите пространства, градинки, детски и спортни площадки от жителите на съответните райони чрез редовни рекламни кампании с материални стимули, се предвиждат в Програмата за управление. В нея са намерили място и точки, които касаят кастрирането на бездомните кучета с хуманни методи и засилване на контрола и отчета на домашните любимци. Предвидено е и разширяване на зелените площи в града и възстановяване на занемарените по селата, ще бъде създадена и Програма за редовен контрол и мероприятия за намаляване нивата на замърсяване на въздуха, водата и почвата, каза още Илинов.

14GERBПо отношение на културата бъдещите промени бяха представени от кандидат – общинската съветничка Лидия Панайотова. Тя заяви, че ще бъде разработена стратегия на Община Пазарджик за развитие на културата, като предстои преосмисляне на приоритетите в бюджета за култура, след широка обществена дискусия. Планира се създаване на обществен съвет по култура. Партньорство и активно сътрудничество между общината, културните институции, творчески организации, сдружения, гилдии, отделни творци и интелектуалци. Заложено е поддържане на програма от културни фестивали и финансиране на нови. повече средства ще бъдат заделяни за опазването на културно-историческото наследство. Предстои и създаване на програма „Туристически атракции – създаване и възстановяване на древно селище край плоската могила до село Юнаците“. Подкрепа за развитието на културата ще има и в малките населени места. Предстои създаване на програма за изграждане на Пазарджик като културен център по поречието на река Марица. Заложена е и изработка на многоезична мултимедийна туристическа страница, която да е в основата на информационна кампания за културно-историческите обекти в общината, както и популяризиране на археологическите забележителности и архитектурни паметници на културата чрез създаването на специална програма за тази цел. Насърчаване на частните инвестиции и използване потенциала на европейските институции и фондове за финансиране на културни проекти. Подобряване на достъпа до културно-историческите обекти в общината чрез създаване на инфраструктура за развитие на културния туризъм.

Кандидат общинският съветник Николай Ангелов пък представи намеренията на ГЕРБ – Пазарджик по отношение на административния капацитет. В тази точка на програмата се предвижда:

Ориентиране на всички публични ресурси към нуждите на гражданите. Качествено, бързо и любезно обслужване. Е-администриране на услугите в община Пазарджик- издаване на документи по заявка с електронен подпис  и получаването им в електронен вид. Онлайн достъп 24/7/365 дни в годината до платформата за услуги. Община Пазарджик ще тества ежегодно служителите в общинската администрация и ще приеме програма за квалификация. Съгласно постигнатите резултати ще се определя и възнаграждението на служителите. По-достойни заплати за квалифицираните кадри. Конкурсно начало при назначаване на нови служители. Утвърждаване на вътрешни правила и срокове за работа по сигнали за нередности, подадени от обществения посредник. Внедряване на обслужването на едно гише за всички услуги, предлагани от администрацията. 24-часова гореща телефонна линия за сигнали, жалби и оплаквания.

Ето и заложеното в точка Спорт от програмата за управление:

 • Създаване на Обществен съвет „Обединени спортни клубове -Пазарджик“ като консултативен орган към общината, който да подпомага развитието на спорта.
 • Незабавно спиране разпродажбата на спортни имоти! Рехабилитация и модернизиране на спортните обекти във всички населени места на общината.
 • Увеличаване на средствата в бюджета, предназначени за спортни дейности. Нов подход в разпределянето им – с ясни критерии, без привилегировани клубове и след широка обществена дискусия.
 • Подпомагане на местния аматьорски спорт в малките населени места, спорта за работници, ветерани и хора с увреждания.
 • Подкрепа за развитието на училищния спорт. Целенасочена политика за повишаване на спортната култура на учениците чрез организиране на училищни спортни школи и общински училищни състезания. Поддържане, ремонт и възстановяване на спортните площадки в училищата и физкултурните салони. Маркиране на спортните площадки с цел обучение на подрастващите в правилата за движение по пътищата.
 • Изграждане на нови общински спортни обекти – зоната на здравето, стадиона.  Насърчаване на инвестициите в спорта от страна на бизнеса, в т.ч. и чрез публично частно партньорство. Развитие на района около стадиона за целите на спорта.
 • Подкрепа за традиционно популярни спортове в общината на широка основа, както и възраждане на спортове, донесли много успехи и гордост на пазарджиклии: футбол, модерен петобой, плуване, волейбол, баскетбол,  тенис на маса, художествена гимнастика и др.
 • Създаване и реализация на проекти за възстановяване и реновиране на туристическата инфраструктура в общината – туристически пътеки, общинско състезание по спортно ориентиране.
 • Програма за стимулиране на деца – спортни таланти чрез стипендия.
 • Изграждането на нови спортни площадки  в междублоковите пространства  в град Пазарджик и по селата.
 • Финансиране създаването и поддържането на спортен портал за всички видове спорт в общината с цел реклама на местните спортни клубове и постижения.