Временно изпълняващият длъжността кмет на Пазарджик – Петър Петров представи  пред журналисти проекта за новото регионалното депо за не опасни отпадъци, чиято първа копка се състоя днес на около петдесет метра от действащото сметище.

Инвестицията в съоръжението е на стойност 16 млн.лв. като включва изграждане на първата клетка, кантар за сметоизвозващи камиони, инфраструктура, както и други съоръжения необходими за функционирането на модерно сметище. Първата клетка трябва да бъде изградена в рамките на четиристотин дни, като след това ще бъде извършена рекултивация на действащото сметище.

Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1, се изгражда в рамките на ПИ 000723 в землището на  Алеко Константиново, в рамките на определената площадка за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион Пазарджик, която е с площ 347,637 дка. Имотът е публична общинска собственост, на Община Пазарджик.

В  действителност тази земя се намира в непосредствена близост със съществуващото общинско сметище, на 12 кm южно от град Пазарджик, на 1 km югоизточно от с. Алеко Константиново и около 1,8 km южно от с. Главиница в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, местност “Баира”. Разглежданата площадка е извън населените места. До площадката се достига по второкласен републикански път от гр.Пазарджик за гр.Пещера – отбивката за с. Капитан Димитриево и гр. Брацигово.

 Площта за изграждане на новото Регионално депо за не опасни отпадъци – Пазарджик, е 145 504 m2 и включва две нови клетки за депониране на отпадък на обща площ около 95 дка, от които предмет на финансиране е изграждането на Клетка 1 на площ от 53,4 дка. При изграждането на клетката за депониране се предвиждат преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води и др. спомагателни съоръжения. Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, зона за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда, експлоатационен и контролен път, паркинг с 4 паркоместа,  резервоар за ПП-нужди, изгребна яма  – всички на обща площ около 50 дка. Ще бъдат изградени и зелен пояс и ограда.

На площадката се предвижда изграждане на необходимите технически съоръжения – помпена станция за осигуряване на необходимия напор на водата за питейно-битови и технологични нужди, както и площадкови водопровод и канализация, площадкови ел. мрежи  и електропроводи, като захранването на консуматорите в Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик ще става от нов трафопост тип МТТ 20/0,4кV.