Сдружението на предприемачите в Пазарджик застана безусловно зад кандидатурата на Найден Шопов за кмет. На нарочна пресконференция, в която взеха участие председателят на Сдружението – Нишан Бъздигян, Младен Младенов и инж. Евтим Янев, те заявиха, че са анализирали ситуацията след първия тур на изборите и са преценили, че Найден Шопов от ГЕРБ е човекът на когото могат да дадат своето доверие.

Тодор Попов го загуби, след като осем години показа авторитарен и неприемлив модел на управление, подчертаха предприемачите. Според инж. Янев Найден Шопов е в състояние да приложи ефективно Закона за публичните финанси и Община Пазарджик ще успее през следващия мандат да разплати поне по-голямата част от огромните задължения, които е натрупала към банкови институции и към бизнеса.

За осем години управление Тодор попов е продал общинско имущество за 38 милиона лева, а борчовете на общината възлизат на 32 милиона. Или просто казано бъдещият кмет трябва да положи неимоверни усилия да плаща средно по 8 037 472 лв. годишно, за да компенсира всички, на които дължи пари, каза още Евтим Янев.

Найден Шопов прие оказаната му подкрепа като благодари на всички, които насочиха своите симпатизанти и членове към бюлетина №6 в неделния балотаж. Специална благодарност той изказа и на Стоян Парпулов от БСП, който написа обръщение към своя електорат, като поиска от него да подкрепи промяната и унищожението на корупцията в общината.

 

 Състояние на Община Пазарджик към м. октомври 2015 г.

 

Въпреки че през годините от 2008 до 2015 / мандатите на управление на г-н Тодор Попов / са реализирани  продажби на общинско имущество както следва : 2008 – 11 411 901 лв. , 2009 г. – 3 468 564 лв. , 2010 г. – 3 927 965 лв. , 2011 г. –3 361 171 лв. , 2012 г. – 4 353 926 лв. , 2013 г. – 3 260 280 лв. , 2014 г. – 5 300 872 лв. и за 2015 г. предвидени за продажба – 3 755 000 лв. или общо за осемте години – 38 839 679 лв. в момента бъдещият кмет получава възможността да управлява Общината при  следните финансови тежести :

Необходимост от изплащане до 2019 г. по 2 033 956 лв. средно на година за облигационен  заем , поет от Община Пазарджик / 4 х  2 033 956 лв. /

  1. Задължение за покриване до 2016 г. на поетите задължения за „ЕСКО“ усклуги по енергоефективни дейности в размер на 1 156 681 лв.
  2. Задължение за включване в бюджета за 2016 г. възстановяване на отклонените средства за държавни дейности от бюджета за 2015 г.  в размер на 3 002 037 лв.
  3. Подсигуряване на принудителното вземане по издаденият от  РИОСВ Пазарджик акт за установяване на публично държавно вземане на 4 535 250 лв. за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО
  4. Възстановяване на участниците в незаконно проведени и върнати от Върховния съд процедури за продажба на общинско имущество – Абаджиева къща – 169 000 лв. , паркинга до болница Здраве – 240 000 лв. , сградите около Градски пазар – 1 177 000 лв. , зоната на здравето – 350 000 лв. / приведен депозит за участие / , балона – 404 802 лв. / приведен депозит за участие /  и конната база с.Ивайло – 100 000 лв.  на обща стойност от      2 440 802 лв.
  5. Издължаване на просрочените задължения към изпълнители на строителни обекти , услуги и доставчици при засега признати около 3 600 000 лв.
  6. Намиране източник за разплащане на предизборно изпълнените и неразплатени до момента обекти  по три договора със „СИГМА-СТРОЙ“ ООД  от края на м. март 2015 г. и два договора от 16.06.2015 г. – единият с фирма „ПЪТИЩА“ АД и другият с фирма „ПЪТИЩА ПАЗАРДЖИК“  със стойност на доплащане по договорите – 1 034 822 лв.

-.     Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик”  – изпълнител„Пътища Пазарджик“   , дог . От 16.06.2015 г. на стойност 316 443 лв. с ДДС , срок за изпълнение 45 дни .  Плащане зо 14.10.2015 г. няма       Остатък за плащане – 316 443 лв.

-.     Благоустрояване чрез ремонтни дейности инфраструктурата на територията на Община Пазарджик – изпълнител „Пътища „ АД по дог. От 16.06.2015 г. със срок за изпълнение 64 дни на стойност 313 704 лв. с ДДС . До 14.10.2015 г. са изплатени 30 000 лв. на 9.09.2015 г.

Остатък за плащане – 283 704 лв.

–       Изпълнение на технически проект за обект : Улици от осова точка 7 и от осова точка 10 до осова точка 17 и осова точка 18 ; от осова точка 14 до осова точка 16 ; І – ви етап  – с изпълнител „Сигма-дтрой“ ООД по договор от 30.03.2015 г. на стойност 316 704 лв. с ДДС и срок за изпълнение 60 дни . Извършените плащания до 14.10.2015 г. са на стойност 42 562 лв. по фактура от 30.06.2015 г.   Остатък за плащане – 274 142 лв.

–     ВиК и електро мрежи и съоръжения в кв. 512 и 512 „А“ в индустриална зона Пазарджик – изпълнител „Сигма – строй „ ООД по договор от 24.03.2015 г. на стойност 190 131 лв. с ДДС за срок от 48 дни . До 14.10.2015 г. са извършени две плащания съответно на 23.04.2015 г. за 75 892 лв. и на 07.05.2015 г. за 16 986 лв.   Остатък за плащане  – 97 163 лв.

–      Благоустрояване на зелена площ в УПИ ІV-595 ,571 ,кв. 512 по плана на гр. Пазарджик – изпълнител „ Сигма -строй“ ООД с договор от 24.03.2015 г. и срок за изпълнение 60 дни. Плащанията до момента са 10 301 лв. на 7.05.2015 г. и 47 503 на 30.06.2015 г.

 Остатък за плащане – 63370 лв.

8 .  Изплащане до 2018 г. поет револвиращ кредит , който до м. юли 2015 г. е усвоен в

размер  на  5 229 675 лв. плюс дължимите лихви  в размер на 245 481 лв.

годишно  / 4 х 245 481 лв. / до   изплащането .

 

Или просто казано бъдещият кмет трябва да положи неимоверни усилия  да подсигури за мандата си средства в размер на 32 150 971 лв. , средно по 8 037 742 лв. на година , без да има възможността да тегли  нов кредит , или да продава общинско имущество , понеже такова продаваемо вече почти  няма. Въпреки трудностите  трябва и да изпълнява функциите на общината . В същото време собствените приходи на Община Пазарджик  и получаваната изравнителна субсидия са около 22 000 000 лв.

                         При досегашният модел на управление считам ,че излизането на Общинските финанси от това положение за невъзможно. Необходимо е ново мислене , дългосрочно прогнозиране и управление на разходите и спазване стриктно принципите на управление на обществени средства –  така ,както гласи Чл. 20.  от Закона за публичните финанси   –  Публичните финанси се управляват при спазване на следните принципи:

всеобхватност – управлението на публичните финанси се осъществява чрез бюджети и сметки на бюджетните организации, включени в консолидираната фискална програма, и наблюдение на останалите лица от сектор „Държавно управление“;

 отчетност и отговорност – публичните финанси се управляват по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджети;

адекватност – съответствие на фискалната политика с макроикономическите и

социално-икономическите цели;

икономичност – придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за

осъществяване дейността на бюджетните организации при спазване на изискванията за

качество на ресурсите;

 ефикасност – постигането на максимални резултати от използваните ресурси при

осъществяване дейността на бюджетните организации;

прозрачност – създаване на възможност за информираност на обществото чрез

осигуряване на публичен достъп до информация за макроикономическите и бюджетните

прогнози, до данни относно текущото изпълнение на консолидираната фискална

програма, както и за използваните методологии/допускания, залегнали при тяхното

изготвяне;

устойчивост – поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за

платежоспособността на държавата или за способността за покриване на задължения в

дългосрочен план;

законосъобразност – спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и   на договорите.

                     ефективност – степента на постигане целите на бюджетните организации при

съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;

Ако искаме да има държава и законите в нея да се спазват е необходимо да променим модела , въпреки че това предполага и смяна на чевека , ръководещ общината.

 

29.10.2015 г.                                          изготвил : инж. Е. Янев

гр.Пазарджик