Под председателството на областния управител Трендафил Величков, Областният щаб за защита при бедствия проведе заседание, на което всички общини и държавни институции представиха предприетите превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите през есенно-зимния сезон 2015/2016г. на територията на област Пазарджик и съгласно Заповед РД-177/27.08.2015г. на областния управител.

В общините Белово, Велинград, Пазарджик и Лесичово има сключени договори за зимно поддържане на уличната и общинска пътна мрежа през зимния сезон. Общините Батак, Брацигово, Септември, Панагюрище, Стрелча и Сърница са в процедура по избор на изпълнител, а в общините Пещера и Ракитово зимното поддържане и снегопочистване се извършва от Общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинската пътна инфраструктура”.

Във всички държавни институции и здравни заведения са актуализирани плановете за работа през зимния период и при усложнена зимна обстановка. Лечебните заведения имат изготвен разчет за вътрешно болнично преструктуриране на легловия фонд при необходимост. Извършени са проверки на алтернативното ел. захранване, прави се проверка на снегопочистващата техника.

По предложение на областния управител Трендафил Величков и директора на РДПБЗН, комисар Иван Панайтов и след направения анализ на бедствените ситуации вследствие обилните снеговалежи през м. март 2015г., на заседанието на щаба бяха приети следните решения:

1.Кметовете на общини да организират и извършат в петнадесет дневен срок проиграването на част „Снегонавяване и обледяване” от плана за защита при бедствия на общината.

  1. Регионалната Дирекция по горите и Областно пътно управление да организират групи по отстраняване на паднали дървета в сервитутите и в близост до тях. Информацията за групите- ръководители, състав, телефони за връзка, да се предоставят на РДПБЗН в срок до 27.11.2015 г.
  2. Изготвяне и изпращане на писмо до мобилните оператори, за проверка и осигуряване на надеждно алтернативно електрозахранване на съоръженията им за ретранслиране.