Във връзка с осъществяване на Програма „Енергийна ефективност”, Община Пещера приканва всички заинтересовани граждани  да се запознаят с критериите за допустимост и  да подготвят своите заявления за финансов интерес.
Целта на програмата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, осигуряване на  по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на жизнената среда.
Дейностите , които са предвидени по програмата са : изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност: подмяна на дограма; саниране, топлинно изолиране на външните ограждащи елементи; подобряване на достъпа за лица с увреждания.
При наличие на допълнителни въпроси или имате нужда от помощ, можете  без колебание да се консултирате в Община Пещера всеки работен ден от 8:30 – 17:30, при Анна Кирова – гл.експерт „ПНМП”  или на телефон  0350 /6 22-03, вътрешен 118.
Очакваме вашите заявления  в срок до 31.12.2015г.  да бъдат входирани в Община Пещера.