Предложение за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик, са внесени в Общинския съвет от кмета Тодор Попов.

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик е приета от Общински съвет – Пазарджик с Решение № 19/28.02.2008 г., Протокол № 4, изменена и допълнена с Решение № 14/29.01.2009 г., Протокол № 2, изменена и допълнена с Решение №7/04.02.2010 г., Протокол №1, изменена и допълнена с Решение № 9/27.01.2011 г., Протокол №2, Изменена и допълнена с Решение №246 /28.12.2012 г., Протокол №17, изменена и допълнена с Решение №241/19.12.2013 г., Протокол №14.

Настоящото предложение за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик обхваща нормите, регламентиращи определянето размерите на данъка върху недвижимите имоти и на данъка върху превозните средства.

І. Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. Тези правомощия на Общинския съвет са ограничени от минимални и максимални граници, установени от законодателя за всеки вид местен данък с цел да се защити обществения интерес.

Данъкът върху недвижимите имоти е вид местен данък. Съгласно разпоредбата на чл.22 от Закона за местни данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Размерът на данъка върху недвижимите имоти за разположените такива на територията на Община Пазарджик е 1.7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот и не е променян от 2012 г. Изменението на данъка върху недвижимите имоти представлява една законова възможност община Пазарджик да увеличи собствените си приходи.

С Проекта на Наредба за изменение  и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик се предлага увеличаване на размера на данъка върху недвижимите имоти от 1,7 на хиляда на 2.1 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, с което ще се разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Пазарджик, които са естествена основа за развитие на местните дейности, както и за съфинансиране на проекти, финансирани по оперативните програми и средства от Европейския съюз.

Използвайки метода на сравнението посочваме следните конкретни данни за съпоставка на между Община Пазарджик и други общини, по отношение на ставките и размерите на данъчните оценки.

Данъка върху недвижимите имоти в някои от общините с които община Пазарджик се съпоставя по отношение на нивото и качеството на предлаганите публични услуги  са: Велико Търново – 2,5 на хиляда; Плевен – 2.9 на хиляда за жилищни имоти и 3,9 на хиляда за за нежилищни имоти ; Варна – 2 на хиляда; Хасково – 2 на хиляда; София – 1.87 на хиляда; Перник 2,0 на хиляда; Сливен 1,9 на хиляда; Пловдив 1,8 на хиляда.

Следва да се отбележи също, че данъчните оценки в община Пазарджик са много по-ниски от тези в посочените по-горе градове, тъй като коефициента за местоположение (по табл.3, прил.2 на ЗМДТ) е по-нисък според категорията на населеното място, което води до по-ниско данъчно облагане на данъчно задължените лица и по-ниски постъпления в абсолютна стойност в общинския бюджет.

ІІ. Размерите на данъка върху превозните средства в Община Пазарджик не е променян от 2009 г. и към момента почти всички от тях са определени на долната граница за съответния вид местен данък от ЗМДТ.

Разпоредбата на чл.55 (от ал.1 до ал.13) от ЗМДТ е предоставила възможността на Общинския съвет да определя размера на данъка върху превозните средства в съответните граници, посочени в закона.

Размерите на данъка върху превозните средства за леките автомобили до 110 kW включително, за ремаркета на леките автомобили, за мотопедите, за мотоциклетите, за автобусите, за седловите влекачи и влекачи за ремарке, за специализираните строителни машини, за автокрановете с товароподемност над 40 тона, за специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона, за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. са определени на базата на минималната ставка посочена в закона за местните данъци и такси и са от най-ниските в страната.

Тези размери за данъка върху превозните средства са определени с Решение № 14/29.01.2009г., т.е. преди почти 7 години.

Същевременно, изпълнението на общинския бюджет и общинския план за развитие изискват средства.

Предложението за увеличаване размера на данъците върху превозните средства е направено с цел осигуряването на повече собствени приходи от този вид местен данък, с което ще се даде възможност да бъдат реализирани редица проекти за проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти на територията на Община Пазарджик, изграждане на нови улици, благоустрояване и създаване на здравословна градска среда.

Осигуряването на достатъчно финансови средства, в т.ч. от собствени данъчни приходи гарантира в много голяма степен и успешното изпълнение на поетите ангажименти по започнатите вече проекти, както и участието на Община Пазарджик в бъдещи такива.

Поради горното предлаганото увеличението е както следва:

 • за леките автомобили по отделните групи съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство:
 1. до 37 kW включително – от 0,34 лв. на 0,68 лв. за 1 kW;
 2. над 37 kW до 55 kW включително – от 0,40 лв. на 0,80 лв. за 1 kW;
 3. над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 лв. на 1,08 лв. за 1 kW;
 4. над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 лв. на 1,30 лв. за 1 kW;

5.над 110 kW                         – без промяна на ставката (2,00 лв. за 1 kW).

 • за ремаркета на леки автомобили:
 1. товарно ремарке – от 5,00 лв. на 10,00 лв.
 2. къмпинг ремарке – от 10,00 лв. на 20,00 лв.
 • за мотопеди – от 10,00 лв. на 20,00 лв.
 • за мотоциклети:
 1. до 125 куб. см включително – от 12,00 лв. на 20,00 лв.
 2. над 125 до 250 куб. см включително – от 25,00 лв. на 40,00 лв.
 3. над 250 до 350 куб. см включително – от 35,00 лв. на 56,00 лв.
 4. над 350 до 490 куб. см включително – от 50,00 лв. на 80,00 лв.
 5. над 490 до 750 куб. см включително – от 75,00 лв. на 120 ,00 лв.
 6. над 750 куб. см – от 100,00 лв. на 160,00 лв.
 • автобуси в зависимост от броя на местата за сядане:
 1. до 22 места, вкл. мястото на водача – от 50,00 лв. на 100,00 лв.
 2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 100,00 лв. на 200,00 лв.
 • за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса за всеки започнат тон товароносимост от 20,00 лв. на 25,00 лв.
 • за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:
Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

 

други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси
18 от 8,00 лв. на 10,00 лв. от 28,00 лв. на 34,00 лв.
18 20 от 28,00 лв. на 34,00 лв. от 64,00 лв на 77,00 лв.
20 22 от 64,00 лв. на 77,00 лв. от 147,00 лв. на 176,00 лв.
22 25 от 190,00 лв. на 228,00 лв. от 342,00 лв. на 410,00 лв.
25 26 от 342,00 лв. на 410,00 лв. от 600,00 лв. на 720,00 лв.
26 28 от 342,00 лв. на 410,00 лв. от 600,00 лв. на 720,00 лв.
28 29 от 331,00 лв. на 398,00 лв. от 399,00 лв. на 479,00 лв.
29 31 от 399,00 лв. на 479,00 лв. от 655,00 лв. на 786,00 лв.
31 33 от 655,00 лв. на 786,00 лв. от 909,00 лв. на 1091,00 лв.
33 38 от 909,00 лв. на 1091,00 лв. от 1381,00 лв. на 1657,00 лв.
38 от 1007,00 лв. на 1208,00 лв. от 1369,00 лв. на 1643,00 лв.
Б) с три и повече оси    
36 38 от 640,00 лв. на 768,00 лв. от 888,00 лв. на 1066,00 лв.
38 40 от 888,00 лв. на 1066,00 лв. от 1228,00 лв. на 1474,00 лв.
40 от 1228,00 лв. на 1474,00 лв. от 1817,00 лв. на 2180,00 лв.

 

 • специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 50,00 лв. на 75,00 лв.
 • автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона от 100,00 лв. на 150,00  лв.
 • за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

 

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 от 30,00 лв. на 36,00 лв. от 61,00 лв. на 73,00 лв.
13 14 от 61,00 лв. на 73,00 лв. от 168,00 лв. на 202,00 лв.
14 15 от 168,00 лв. на 202,00 лв. от 237,00 лв. на 284,00 лв.
15 от 237,00 лв. на 284,00 лв. от 536,00 лв. на 643,00 лв.
Б) с три оси 15 17 от 61,00 лв. на 73,00 лв. от 106,00 лв. на 127,00 лв.
17 19 от 106,00 лв. на 127,00 лв. от 217,00 лв. на 260,00 лв.
19 21 от 217,00 лв. на 260,00 лв. от 282,00 лв. на 338,00 лв.
21 23 от 282,00 лв. на 338,00 лв. от 434,00 лв. на 521,00 лв.
23 от 434,00 лв. на 521,00 лв. от 675,00 лв. на 810,00 лв.
В) с четири оси 23 25 от 282,00 лв. на 338,00 лв. от 286,00 лв. на 343,00 лв.
25 27 от 286,00 лв. на 343,00 лв. от 446,00 лв. на 535,00 лв.
27 29 от 446,00 лв. на 535,00 лв. от 708,00 лв. на 850,00 лв.
29 от 708,00 лв. на 850,00 лв. от 1050,00 лв. на 1260,00 лв.

 

По изложените съображения, за увеличаване на собствените приходи на общината с цел изпълнението на общинския бюджет и общинския план за развитие, смятам, че промяна на ставките на горепосочените данъци е наложителна.