Тази сряда в Пазарджик ще се проведе извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на Трендафил Величков – областен управител на област Пазарджик. В заседанието ще вземе участие зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов.

Ще бъде представен Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, планинските, полупланинските и граничните слаборазвити райони – подпрограма „Родопи“ от представител на Националния център за териториално развитие.

До 30 ноември 2015 г. трябва да приключи цялостната работа по разработването на Програмата. Този стратегически документ се разработва в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. Основната цел е преодоляването на икономическата изостаналост на въпросните райони, привличане на инвестиции, повишаване заетостта на населението в трудоспособна възраст и допринасяща за намаляване на различията между българските райони.

Ще бъде обсъден изготвения проект на Целенасочена инвестиционна програма – подпрограма „Родопи“ и ще бъдат актуализирани списъците на проектните предложения дадени в по-ранна фаза на работата по подпрограмата.

На заседанието ще присъстват представители на министерства; областните управители от областите в Южен централен район; кметове и представители на общините от района; представители на синдикални и браншови организации и НПО, както и представители на всички общини, попадащи в териториалния обхват на подпрограма „Родопи“.