В сумата влизат текущите задължения и поетите финансови ангажименти. Към месец октомври 2015-та година Община Септември се намира в изключително тежко финансово състояние. Това е изводът от завършилата одиторска проверка, която бе направена по искане на новия общински кмет Марин Рачев. Рекапитулацията от извършената финансова ревизия е повече от стряскаща. Преди старта на одита очакванията бяха за общо задължение от около 9 милиона лева или с близо 2 милиона повече от нивото на борчовете в началото на миналия мандат. Реалността обаче се оказа съвсем друга. Просрочените задължения и поетите(начислени) ангажименти към 30.09.2015 г. са на стойност 13 605 396 лева! На базата на съотношението бюджет/дълг, това безусловно нарежда Септемврийска община на първо място в анти класацията по свръхзадлъжнялост в Пазарджишка област, а най-вероятно и извън нейните предели. От въпросните 13 605 396 лева,

текущите задължения са на стойност 7 688 223 лв., а поетите финансови ангажименти са в размер на 5 917 173 лева. Общината има кредити за близо 2 милиона 570 хиляди лева. Просрочените задължения обаче са за 4 милиона 561 хиляди. На служители се дължат приблизително 130 000 лева. Дългът към НАП е за 256 000 лева. Той е натрупан само година и половина, след като държавата с директен целеви трансфер де факто опрости на Общината над 2 милиона дълг натрупан към държавната хазна. С други 113 000 лева администрацията „виси” към републиканския бюджет по сметка 4599(„други разчети с централния бюджет”). Към борчовете трябва да се прибавят и едни 330 000 лева невнесени отчисления за управление на отпадъците, които се дължат на РИОСВ и още 115 000 лева към ОП ПДУХПД. Одитът е установил, че към 30.09.2015 г. не се изпълнява план-графикът за обслужване на просрочени задължения за 2014-та година. По него е следвало да бъдат разплатени просрочени задължения за 1 201 669 лв. заложени в бюджет 2015, а са погасени задължения за 934 666 лева. В това число не влизат вноските по Спогодбата към Пътстрой ООД, заради които в началото на месеца бяха запорирани сметките на Общината. Във връзка с направените по-горе констатации, сертифицираният одитор Р. Игнатов препоръчва на ръководството на администрацията да разработи и предложи на Общинския съвет силно рестриктивен бюджет за 2016-та година. Тази препоръка обуславя план-сметката за приходи и разходи да бъде съобразена с моментните финансови възможности на Общината и на базата на това да се преразгледат и редуцират всички плащания за персонал и издръжка. И още:

  • Стриктно да се спазват принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства, както за законосъобразното им управление и разходване;
  • Строг предварителен контрол при поемане на задължения и извършване на разходи в Общината;
  • Много предпазливо да се определят размерът на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени в бюджет’2016, както и лимитът за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на следващата бюджетна година.

Въпреки колосалните финансови задължения, които наследява, новия кмет на Общината Марин Рачев заяви, че няма да се оправдава с тях, а ще търси решение за излизане от дълговата спирала. „Действително не очаквах чак такива задължения, но това е реалността. Тази е котата, от която ние тръгваме. Не смятам да се оплаквам, а заедно с екипът ми, които трябва да влезе в правомощия през следващия месец, ще търсим варианти за решения на всеки проблем. Наистина неприятно е, че постоянно изкачат нови и нови задължения заради поети и неспазени ангажименти. Очевидно те са поемани с ясната мисъл, че не могат да се изпълняват и най-вероятно с цел определени проблеми да се отлагат във времето. Всичко това обаче в един момент е довело до това загробване на  Общината”, отбеляза Марин Рачев. Той чака с нетърпение да бъде овластен новият му управленски екип за да започне пълноценно работата си и да прилага приоритетите и целите си от предизборната платформа.  20 дни, след като встъпи в длъжност, Рачев реално все още работи със старото ръководно тяло на Общината. „Повечето от шефовете на дирекции и техните доверени лица не са нито ентусиазирани, нито мотивирани от промяната на статуковото и очакваните като функция от това предстоящи размествания. Поради това те и не изпълняват в пълен обем функционалните си задължения в тази следизборна обстановка”, сподели наблюдения си новият кмет.