Извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на Никола Белишки – кмет на община Панагюрище се състоя в гранд – хотел „Хебър“ в Пазарджик. 
27rodopi
На заседанието бе представен проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони – подпрограма „Родопи“ от арх. Стойчо Мотев от Националния център за териториално развитие.
Този стратегически документ се разработва в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. Основната цел е преодоляването на икономическата изостаналост на въпросните райони, привличане на инвестиции, повишаване заетостта на населението в трудоспособна възраст и допринасяща за намаляване на различията между българските райони.
Шест общини от област Пазарджик попадат в териториалния обхват на програмата – Велинград, Ракитово, Батак, Пещера, Брацигово и Сърница. Членовете на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и представители на общините, попадащи в териториалния обхват на Целенасочената инвестиционна програма – подпрограма „Родопи“ обсъдиха предложения проект на програмата. По време на заседанието бяха направени бележки, становища и допълнения в проекта на подпрограма „Родопи“. Също така бяха актуализирани списъците на проектните предложения дадени в по-ранна фаза на работата по подпрограмата.

На заседанието присъстваха Иван Аспарухов -заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; областните управители на областите Кърджали, Хасково, Смолян, заместник-областния управител на област Пловдив; кметове и заместник-кметове на общините, попадащи в териториалния обхват на Целенасочената инвестиционна програма -подпрограма „Родопи“; представители на синдикални и браншови организации и НПО.