Обществено обсъждане на бюджет 2016 на община Пазарджик се състоя днес в Пленарна зала. Отговори на въпросите на общинските съветници дадоха секретарят на общината – Румен Кожухаров и главният финансист Георги Гайдаров, както и колегата му от отдел „Финанси“ – Минков. 

Въпроси по представения за обсъждане бюджет имаха съветниците инж. Евтим Янев, Благо Солов, Тодор Тодоров и Димитър Петков. От името на гражданите се представи лидерът на „Зелените“ в Пазарджик – Костадин Деянов.

Ето какво предлага администрацията за следващата година:

Основните приоритети при съставянето на проекта на бюджета на община Пазарджик за 2016 г. са свързани с:  повишаване ефективността от публичните разходи;  увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;  продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;  реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик, подобряване материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини; поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.4 от закона за публичните финанси – до 31.10.2015 г.

Министерският съвет внася в Народното събрание одобрения законопроект за държавен бюджет на Република България за 2016 година. В проекта на закона за държавен бюджет на Република България за 2016 година, размера на бюджетните взаимоотношения между общинския бюджети и централния бюджет е 41 660 900 лв.

От тях: – обща субсидия за делегираните от държавата дейности 34 499 900 лв. – обща изравнителна субсидия за местни дейности е 5 714 400 лв. – трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 242 500 лв. – целева субсидия за капиталови разходи 1 204 100 лв.

______________________________________________________________________________

Към датата на публикуване на настоящият проект за бюджет на Община Пазарджик за 2016 г. не са утвърдени натуралните показатели и стандартите за разпределяне на общата субсидия по функции и дейности.

Няма указания от Министъра на финансите за 2016 г., с които да определи основните насоки за съставянето и изпълнението на общинските бюджети. Община Пазарджик изразява готовността си след официалното утвърждаване на взаимоотношенията между общинските бюджети и централния бюджет при възниквала промяна да измени и допълни проекта за бюджет на общината за 2016 година.

Предвид гореизложеното, проектът за бюджет на Община Пазарджик е разработен само в частта му за местни дейности, на базата на бюджетните взаимоотношения и трансфери за местни дейности залегнали в законопроекта за държавен бюджет на Република България за 2016 година.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за прихода, както следва:

І. ОБЩ РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ – 23 372 470 лв. в това число: – данъчни приходи 7 435 000 лв. В сравнение с бюджета за предходната година, плана на данъчните приходи е увеличен с 1 265 000 лв. в резултат на предвиденото увеличение на данъчните ставки на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства през 2016 г.. – неданъчни приходи 15 937 470 лв. Спрямо предходната година плана на неданъчните приходи запазва същите нива, като увеличението в размер на 65 827 лв. е незначително, спрямо общия размер на собствените приходи.

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Планираните суми са на база внесения проект за държавен бюджет на Република България за 2016 г., както следва: – обща изравнителна субсидия предназначена за допълване ______________________________________________________________________________

3. разходите за местни дейности 5 714 400 лв. – трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища 242 500 лв. – целева субсидия за капиталови разходи 1 204 100 лв.

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 30 248 205 лв. Приходите за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности следва да бъдат намалени с:

ІІІ. ТРАНСФЕРИ – 100 000 лв. в това число: Драматично-куклен театър „К. Величков” гр.Пазарджик – 100 000 лв.

ІV. ВЪТРЕШНИ ЗАЕМИ – 3 862 000 лв.

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – 3 836 237 лв. в това число: – друго финансиране (отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО) – 2 002 646 лв. – погашения по дългосрочни общински ценни книжа – 1 833 591 лв.

НЕТНИ ПРИХОДИ: 22 449 968 лв. ______________________________________________________________________________ Проект на В Приложение № 2 е заложена бюджетна прогноза за собствените приходи през 2016 г.

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 31,81 на сто от собствените приходи. – патентен данък 200 000 лв. Планираните приходи от патентен данък са на база подадените декларации за 2015 година, както и анализиране на вероятността част от лицата осъществяващи патентна дейност да отпаднат за 2016 г. , а друга част да се включат. – данък върху недвижимите имоти 2 500 000 лв.

Планираните приходи са на база на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик, в която се предлага увеличаването на данъка върху недвижимите имоти от 1,7 на хиляда на 2.1 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, и разширяване на базата за формиране на собствени приходи на Община Пазарджик, които са естествена основа за развитие на местните дейности, както и за съфинансиране на проекти, финансирани по оперативните програми и средства от Европейския съюз. – данък върху превозните средства 3 100 000 лв.

Увеличението на приходите е в съответствие с проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик и увеличеният размер на данъците върху превозните средства, с което са осигурени повече собствени приходи от този вид местен данък, за да се даде възможност да бъдат реализирани редица проекти за проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти на територията на Община Пазарджик, изграждане на нови улици, благоустрояване и създаване на здравословна градска среда. – данък при възмездно придобиване на имущество и дарения 1 600 000 лв. Тенденцията за 2016 г. е общия брой на сделките да се запази. – туристически данък 30 000 лв. – други данъци 5 000 лв.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 68,19 на сто от местните приходи. Прогнозата е съобразена с Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги. Прогнозата за неданъчните приходи за 2016 година е 15 937 470 лв. Те включват приходи и доходи от собственост 1 265 000 лв. ______________________________________________________________________________

Приходите от наеми на имущество, в т.ч. земя, и от рекламни съоръжения, се разчитат в размер на 910 000 лв. По §2404 “Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги” са предвидени 350 000 лв.

Приходи от лихви по текущи банкови сметки 5 000 лв.

В бюджета са заложени да постъпят от местни такси 10 051 000 лв. в това число по видове такси, както следва: – за битови отпадъци 6 500 000 лв. – такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна 1 600 000 лв. – за ползване на детски градини 660 000 лв. – за ползване на общежития и др. по образованието 30 000 лв. – за ползване на домашен социален патронаж 300 000 лв. – за административни услуги 390 000 лв. – за технически услуги 420 000 лв. – за откупуване на гробни места 40 000 лв. – други общински такси 100 000 лв. – такса за притежаване на куче 1 000 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви 800 000 лв. Други неданъчни приходи 350 000 лв.

Приходи от концесии 290 000 лв.

Внесени ДДС и други данъци в ЦБ – 600 000 лв.

Разчетени са 90 000 лв. за корпоративен данък /2 на сто върху приходите от дейности, с характер на стопански/ ; 510 000 лв. за ДДС, които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета.

От продажба на нефинансови активи 3 681 470 лв. Предвид спецификата на постъпленията и отчетени икономическите тенденции през изминалия период прогнозата е обоснована и съответства на предложената за публично обсъждане програма за разпореждане с общинската собственост. Дарения и др. безвъзмездни суми от страната 100 000 лв. ______________________________________________________________________________

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

За общинските дейности се предвиждат общо 21 529 968 лв. За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 920 000 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ: 22 449 968 лв.

При разпределяне на разходите на текущи и капиталови, разходи за заплати и възнаграждения и разходи за текуща издръжка, както и определяне на кредитите за съответните функции и дейности, е запазен благоразумният подход, в отговор на икономическите неравновесия, породени от финансовата криза и отражението и върху бюджета. Разходите по бюджета на Община Пазарджик за 2016г. са балансирани с приходите.

Бюджетните кредити за разходи в общинския бюджет са разработени в съответствие действащите законови и подзаконови нормативни актове, съгласно Единната бюджетна класификация на разходите за 2015 година и са съобразени с възприетите програми и стратегии за развитие на общината за 2016 година. При съставянето на общинския бюджет натуралните показатели са на база бюджета за 2015 година, като числеността на персонала е съобразена с утвърдената от общинския съвет.

Бюджетните кредити за заплати и осигурителните плащания свързани с тях и издръжката са осигурени за сметка на общата изравнителна субсидия и собствените бюджетни приходи на общината за 2016 година.

В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за публичните разходи по икономически тип в рамките на общия бюджет: 1. Възнаграждения и осигуровки 17,62 % 3 955 000 2. Издръжка 74,61 % 16 750 133 3. Стипендии 0,01 % 3 000 4. Помощи 0,15 % 33 000 5. Субсидии 1,87 % 420 000 6. Капиталови разходи 3,73 % 838 835 7. Лихви по банков заем и др.лихви 2,00% 450 000 ВСИЧКО: 100,00% 22 449 968 ______________________________________________________________________________

В Приложение № 3 е показано разпределението на разходите по функции и параграфи, както следва: I. Функция “Общи държавни служби” Включва дейностите на общинския съвет и общинската администрация. Средствата за работни заплати и осигурителни вноски в дейност 122 “Общинска администрация” са разчетени на база утвърдената структура до настоящия момент на общинската администрация. Текущата издръжка за дейността е разчетена със собствени средства от бюджета на общината за 2016 година.

За “Общинска администрация” кредитите са 2 410 180 лв., в това число за делегирани за дофинансиране на делегирани дейности 444 000 лв. за издръжка – местни дейности 1 900 000 лв. помощи (за инвитро) 30 000 лв. Разчетени са средства за работна заплата и осигурителни вноски в дейност 123 “Общински съвет” – на председателя и общинските съветници, като издръжката е съобразена с обичайните разходи свързани с дейноста на общинския съвет.

Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, която е общинска отговорност, са в размер на 405 000 лв. както следва: Съгласно чл.34, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, са разчетени средства за възнаграждения и осигуровки на общински съветници в размер на 295 000 лв. и разходи за издръжка в размер на 110 000 лв.

ІІІ. Функция “Образование”

Предвидените средства за функцията в размер на 2 708 855 лв. От тях: За делегирани държавни дейности са разчетени капиталови разходи 206 715 лв. и издръжка от собствени приходи 10 000 лв. За дофинансиране с общински приходи са разчетени средства в размер на 310 000 лв., от които 295 000 лв. за текуща издръжка. ______________________________________________________________________________

За местни дейности са разчетени 2 182 170 лв., от които за текущи разходи 1 770 000 лв. , от тях за издръжка на ЦДГ и ОДК 1 972 170 лв. и за издръжка на Младежки дом 210 000 лв. V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “. Разчетените по бюджета разходи са общо в размер на 1 139 000 лв. в това число: от тях за заплати и осигурителни вноски 371 000 лв. за издръжка 680 000 лв. за стипендии 3 000 лв.

В дофинансиране на държавни дейности е отразена сумата от 15 000 лв., за възнаграждения 5000 лв. и за издръжка 10 000 лв.. В общински дейности за функцията са разчетени 1 039 000 лв. за домашен социален патронаж и клубове на пенсионера и средства за работа с малцинствата и етническите групи, както и за необходимите мероприятия осъщестявани от сектор „Социални политика”.

В държавни дейности са разчетени капиталови разходи в размер на 85 000 лв.

VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Разчетените бюджетни кредити за заплати, осигурителни вноски и текуща издръжка във всички дейности в този отрасъл са изцяло с местен характер като същите са обезпечени със средства от собствени приходоизточници, общата изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности.

Разчетени са и средства за организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно подлежащата за утвърждаване план-сметка. За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2016 година са разчетени средства в размер на 11 372 548 лв. за улично осветление, ВиК, ремонт на улична мрежа, чистота, озеленяване и други дейности свързани с благоустройството и комуналното стопанство.

В това число – за заплати и осигурителни вноски на всички дейности в отрасъла 850 000 лв. – за издръжка 10 352 633 лв. – капиталови разходи 169 915 лв. ______________________________________________________________________________

VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” Група 2 – “Физкултура и спорт” 690 000 лв. В раздел дофинансиране са разчетените кредити за спортни програми и за спортни мероприятия на територията на Община Пазарджик в размер на 85 000 лв. Субсидиите за спортните клубове са в размер на 150 000 лв. За поддържани на спортните бази 455 000 лв.

Група 3 – “Култура” Разчетените разходи за 2016 г. са в размер на 2 170 720 лв. За общински дейности се предвиждат 2 027 170 лв. в това число: – заплати и осигурителни вноски 1 200 000 лв. – издръжка 800 000 лв. – помощи 3 000 лв. – капиталови разходи 24 170 лв. В група “Култура” местни дейности освен предвидените средствата за културни прояви от местно значение в „сектор Култура” са разчетени и средства за Обреден дом, Симфонично оперетно дружество и Ансамбъл за народни песни и танци.

За дофинансиране са разчетени общо 70 000 лв. , от които субсидии за читалищата 50 000 лв.

В държавни дейности са разчетени капиталови разходи в размер на 73 550 лв. за читалища.

VIIІ. Функция “Икономически дейности и услуги” Група “Транспорт и съобщения” 768 900 лв. Текущите разходи са в размер на 242 500 лв. за текущ ремонт и зимно поддържане на пътищата. Субсидиите за транспорта са 220 000лв. Капиталовите разходи са 306 400 лв. за ремонт на общински пътища. Група “Други дейности по икономиката”- 710 000 лв. разпределени за местна дейност за дейности на бюджетните мероприятия „Паркинги и охрана”и „Пазара”: -за заплати и осигурителни вноски 550 000 лв. – текущи разходи 160 000 лв. ______________________________________________________________________________

Дейност 910 “Разходи за лихви” Разчетените средства са за лихви по облигационен заем и револвиращ кредит в размер на 450 000 лв. В приложение №4 е представен разработения проект за инвестиционна програма на община Пазарджик за 2016 г . за финансиране със целеви средства в размер на 1 204 100 лв. В приложение №5 е представен общинския дълг за 2016 година. Максимално възможен размер на общинския дълг за 2016 година е 3 817 535 лв. Годишна сума на плащанията по общинския дълг за 2016 година е 2 283 591 лв. В приложение №6 е представен индикативен разчет за средствата от европейския съюз за 2016 г.