При голям интерес протече публичното обсъждане на Бюджет 2016 г. , което се проведе в залата на Общински съвет-Ракитово днес. Публикуваме доклада, който изнесе новото ръководство пред обществеността.

Предложеният  проект  за бюджет на община Ракитово за 2016година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, проекто закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.,  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на  разходите за местни дейности, предложенията на разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

При разработването на проекта за бюджет за 2016 година сме се съобразили с прехвърлените от предходна година просрочени задължения; преходните остатъци с целеви характер; осигуряването на собствен ресурс за подготовката, изпълнението и  съфинансиране на общинските проекти  по Оперативните програми;  възможностите за осигуряване на средства за покриване на невъзстановими разходи по Оперативните програми; задълженията по влезли в сила запори на общината; прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи.

Подготовката на съставянето на приходната част на бюджета включва:

  • Преглед на дългосрочни цели и приоритети;
  • Преглед на нормативната уредба на Общинския съвет, свързана с общинските приходи;
  • Анализ на достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции;
  • Анализ на разполагаемата общинска собственост.

Подход при формиране на приходната част:

 

–    При определяне на имуществените данъци сме взели предвид размера на данъчните ставки в действащите наредби и решенияна ОбС, достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции;

–        Постъпленията от наеми, продажба на нефинансови активи и концесии са планирани на база  сключените договори и изпълнението им през предходната година;

–        Приходите от местни такси и цени на услуги са определени на база ползватели на услугите в размери, определени с Наредба за определяне и администриране  на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово.

    ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ     

                          

В приходната част на бюджета е заложена прогноза  за постъпления от:

– местни данъци

– такси

– услуги и права, предоставяни от общината;

– разпореждане с общинска собственост;

– глоби и имуществени санкции;

–  лихви и неустойки;

– други постъпления;

– помощи и дарения.

– бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;

–  бюджетно салдо;

– финансиране.

Собствените приходи в проекта за бюджет 2016 година са в размер на 1426738 лв., в т.ч. имуществени данъци  – 307500 лв. и неданъчни приходи 1119238 лв.   В параграф 2404 „ Нетни приходи от продажба на услуги,стоки,продукция” са заложени приходи от такса млечна кухня, приходи от продажба на дървен материал и приходите, реализирани от ОП „ЦУДС”. Предвижда се промяна в методиката за изчисляване на такса смет, като предвидените приходи за общината са в размер на 215000 лв. Не са предвидени постъпления от  продажби на нефинансови активи, тъй като няма приета  Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година.

Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на общината за 2016 година под формата на субсидия за делегираните от държавата дейности,   трансфери за местните дейности – обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи, на база параметрите залажени в проекта за бюджет на РБ за 2016 г.са:

1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности        – 5253900 лв.

2.Обща изравнителна субсидия за местни дейности                    – 1190400 лв.

3.За зимно поддържане и снегопочистване                                    – 88800 лв.

4.Целева субсидия за капиталови разходи                            -287400 лв., в т.ч: 182400 лв. за изграждане и основен ремонт на местни / общински / пътища.

В приходната част на бюджета са  включени задълженията на общината по изплащане на главниците по дългосрочни заеми в размер на 228 х.лв. към фонд ФЛАГ. Общите задължения по заеми за 2016 г. са в размер на 277320 лв., както следва:

– по проект ”Създаване и популяризиране на културно – историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на Палеонтологично находище – с. Дорково, като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” – главница 115593 лв., лихва – 18939 лв., такса обслужване 1200 лв.

– по проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Ракитово”  – главница 24300 лв., лихва – 4744 лв., такса обслужване 1200 лв.

– по проект Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово – гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково” – главница 88020 лв., лихва – 22124 лв. и такса обслужване 1200 лв.

Отчисленията  по ЗУО – 120 х.лв., свързани с осигуряване на средства за дейности по закриване и след експлоатационни грижи на депата и въвеждането на такса количество на депонирания отпадък.

За периода до 31.10.2015 година временните безлихвени заеми между държавни и местни дейности са в размер на 246105 лв.,за това в проекта за Бюджет 2016 година, тази сума е заложена със  знак „-„ в местните приходи.

Плана по прихода за 2016 година  е 8005004 лв.

По разходите:   

В разходната част на проекта за бюджет са заложени средства за :

– персонал;

– издръжка;

– лихви;

– помощи и обезщетения;

– капиталови разходи

Разходите са разработени по дейности, съгласно ЕБК и възлизат на 8005004 лв.,                                                                                      

За делегирани държавни дейности са разчетени                5523724 лв.

За общинските дейности се предвиждат  общо                  2471280 лв.

За дофинансиране на държавни дейности 10000 лв.

В рамките на общия бюджет  капиталовите разходи са       287400 лв.

Разходите за делегираните от държавата дейности ще бъдат планирани на база показателите, определени  в  проекто ЗДБРБ за 2016г. и РМС № 276/28.04.2015 г. и РМС № 853/02.11.2015 г. за приетите стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2016 г., и  преходните остатъци.

През 2016 година издръжката на местните дейности в общината ще са  приблизително равни на тези през 2015 година. Издръжката на дейностите за реализиране на основните цели и  приоритети ще бъде затруднена, като се има предвид  и размера на просрочените задължения, които до 31.10.2015 година са  647184 лв., в т.ч. 533787 лв. за текуща издръжка и 113397 лв. за капиталови разходи.Промяната на МРЗ от 01.01.2016 год. допълнително ще утежни дейностите на общината, тъй като в заложената субсидия за местни дейности не е заложено увеличение.

Разпределението на разходите за местни дейности  по функции е както следва:

 Функция Проект за бюджет % спрямо общия бюджет
Общи държавни служби 606100 25
Отбрана и сигурност 5000
Образование 203000 8
Здравеопазване 10800
Социално осигуряване, подпомагане и грижи 297400 12
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство 598430 24
в т.ч капиталови разходи 287400
Почивно дело,култура и религиозни дейности 249250 10
Икономически дейности и услуги 461900 19
Разходи некласифицирани в другите дейности / лихви  и резерв / 49400 2
Всичко: 2481280 100

Инвестиционната програма, която ще се изпълнява  със средства от бюджета   възлиза на 287400  лв. като в т.ч за основен ремонт  на общински пътища 182400 лв.  Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  по кметства на база брой жители  без резерва  за Ракитово е 57330 лв., за Костандово 28660 лв. и за Дорково -19010 лв.

В предложения индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз е направен анализ на проектите, по които общината е бенефициент и които ще се

изпълняват през 2016 година. 2016 година е началото на нов програмен период и към момента ДФЗ няма мерки, по които кандидатстваме. Изпълняваните проекти през 2016 година към националните фондове са:

По оперативна програма „Човешки ресурси”.

-Проект  «И аз имам семейство»

– Проект «Нови възможности за грижа»

– Проект „Независим живот за гражданите в Ракитово”.