Председателят на Общински съвет Лесичово Васил Дамянов свиква редовно заседание на 4-ти декември. Местните парламентаристи ще разгледат промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Ще бъде направена актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово. На заседанието ще бъде определен и представител на Общинския съвет в Областния съвет за развитие на Област Пазарджик.