От тридесет стотинки до седем лева ще бъде разликата в данъка, който ще плащаме в случай, че съветниците приемат новата Наредба за определяне на местни данъци и такси. Това бе оповестено днес по време на пресконференцията на кмета на Пазарджик Тодор Попов.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.

Пример: задължението на произволно данъчно лице с данъчна оценка за 2015г. на жилище с площ 85,50 кв.м. според категорията на населеното място в различните общини е както следва:

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ  НА ЖИЛИЩА/КЪЩА/, НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА ГР. ПАЗАРДЖИК
Зона Жилище в кв.м. Данъчна оценка в лв. ДНИ в лв.при 1,7‰ ДНИ в лв. при 2,1‰ Увеличение в лв.
І 40,00 14543,00 24,72 30,54 5,82
60,00 21814,50 37,08 45,81 8,73
100,00 36357,50 61,81 76,35 14,54
ІІ 40,00 10387,88 17,66 21,81 4,16
60,00 15581,82 26,49 32,72 6,23
100,00 25969,70 44,15 54,54 10,39
ІІІ 40,00 7294,60 12,40 15,32 2,92
60,00 10941,90 18,60 22,98 4,38
100,00 18236,50 31,00 38,30 7,29

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ  НА ЖИЛИЩА/КЪЩИ/, НАХОДЯЩИ СЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ІV И V КАТЕГОРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК                                                                     /МАЛО КОНАРЕ,  ИВАЙЛО,  ПАТАЛЕНИЦА, САРАЯ/
Зона Жилище в кв.м. Данъчна оценка в лв. ДНИ в лв.при 1,7‰ ДНИ в лв. при 2,1‰ Увеличение в лв.
І 40,00 3000,92 5,10 6,30 1,20
60,00 4501,40 7,65 9,45 1,80
100,00 7502,30 12,75 15,75 3,00
ІІ 40,00 1924,48 3,27 4,04 0,77
60,00 2886,72 4,91 6,06 1,15
100,00 4811,20 8,18 10,10 1,92

 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ  НА ЖИЛИЩА/КЪЩИ/, НАХОДЯЩИ СЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА VІ И VІІ КАТЕГОРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК                                                                     /СБОР, ХАДЖИЕВО, ПИЩИГОВО, ЦАР АСЕН/
Зона Жилище в кв.м. Данъчна оценка в лв. ДНИ в лв.при 1,7‰ ДНИ в лв. при 2,1‰ Увеличение в лв.
в строителни граници 40,00 1051,52 1,79 2,21 0,42
60,00 1577,28 2,68 3,31 0,63
100,00 2628,80 4,47 5,52 1,05

 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ  НА ЖИЛИЩА/ЖИЛИЩЕН БЛОК/, НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА ГР. ПАЗАРДЖИК
Зона Жилище в кв.м. Данъчна оценка в лв. ДНИ в лв.при 1,7‰ ДНИ в лв. при 2,1‰ Увеличение в лв.
І 40,00 17589,00 29,90 36,94 7,04
60,00 26383,00 44,85 55,40 10,55
100,00 43972,00 74,75 92,34 17,59
ІІ 40,00 12563,00 21,36 26,38 5,02
60,00 18845,00 32,04 39,57 7,53
100,00 31409,00 53,40 65,96 12,56
ІІІ 40,00 8822,00 15,00 18,53 3,53
60,00 13233,00 22,50 27,79 5,29
100,00 22056,00 37,50 46,32 8,82

 

 

Общини от нашата категория категория на населеното място, които са със ставка съпоставима с новопредложената са: Поморие – 2 на хиляда; Разград 2,00 на хиляда; Ямбол 1,98 на хиляда.

Общият облог за 2015 г. с настоящата ставка на данъка върху недвижимите имоти – 1.7 промила е 2 222 657 лв. С увеличаването на ставката от 1.7 промила на 2.1 промила облогът ще се увеличи през 2016 г. с брутната сума 522 991 лв., като в тази сума е включена, както общината, така и юридически лица, които са непререгистрирани,  в несъстоятелност или в ликвидация.

Размерите на данъка върху превозните средства в Община Пазарджик не е променян от 2009 г. и към момента почти всички от тях са определени на долната граница за съответния вид местен данък от ЗМДТ.

Размерите на данъка върху превозните средства за леките автомобили до 110 kW включително, за ремаркета на леките автомобили, за мотопедите, за мотоциклетите, за автобусите, за седловите влекачи и влекачи за ремарке, за специализираните строителни машини, за  автокрановете с товароподемност над 40 тона, за специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона, за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. са определени на базата на минималната ставка посочена в закона за местните данъци и такси и са от най-ниските в страната.

Начисленият облог от данъка върху превозните средства към м. октомври 2015 година е в размер на 2 908 451 лв.

С така направеното предложение за увеличаване на размера на данъка върху превозните средства, след промяната се очаква да постъпят допълнително около 800 000 лв., (в т.ч. от леките автомобили 645 000 лв; от мотопеди и мотоциклети 25 000 лв.; от товарни автомобили и влекачи 40 000 лв. и от други.), както следва:

 

Облог леки автомобили 2015г.
kW по групи ставка в лв. брой леки автомобили общо облог нова ставка Увеличе-ние в % увеличение в облог в лв.
до 37 kW 0,34 1700 15 652,65 лв 0,68 100 15 653
от 38-55 kW 0,40 11921 178 702,54 лв 0,80 100 178 703
от 56-74 kW 0,54 10852 267 917,66 лв 1,08 100 267 918
от 75-110 kW 1,10 9833 1 016 736,94 лв 1,30 18 183 012
над 110 kW 2,00 1881 662 950,46 лв 2,00 0 0
общо : 645 285

 

Справка облог 2015 ППС без леки автомобили
Вид ППС без леки автомобили Брой Облог 2015 ставка в лв нова ставка увеличение увеличение в облог в лв.
Специализирани строителни машини 531 22879,14 50 75 50% 11439,57
Автобуси 164 8171,67        
до 22 места 113 3251,67 50 100 100% 3251,67
над 22 места 51 4920,00 100 200 100% 4920
Др. самоходни машини 14 325,00        
Кораби 3 712,70        
Мотоциклети            
до 125 куб.см. 181 1934,00 12 20 67% 1295,78
до 250 куб.см. 227 4749,39 25 40 60% 2849,63
до 350 куб.см. 34 1008,88 35 56 60% 605,33
до 490 куб.м. 34 1286,67 50 80 60% 772
до 750 куб.м. 188 10229,36 75 120 60% 6137,62
над 750 куб.см. 87 6276,66 100 160 60% 3765,99
общо мотоциклети 15426,35
Мотопеди 1017 9542,86 10 20 100% 9542,86
Самолет 1 20,00        
Товарни 4713 262843,96        
до12т 3826 135483,74 20лв. на започнат тон 25лв. на започнат тон 25% 33870,94
над 12т 887 127360,00     20% 25472,04
Товарно ремарке 1941 9422,28 5 10 100% 9422,28
Трактор 286 2538,01        
Триколки 8 33,40        
Влекачи 633 268915,93 1007 1208 20% 44892,04
1369 1643 20% 7724
общо: 165961,75

 

Тези средства са необходими за изграждане,  ремонт и поддържане на уличната мрежа. Събраните средства през 2014 г. от данък върху превозните средства са в размер на 2 340 хил.лв., а за десетте месеца на 2015 г. са 2 168 хил.лв. Същевременно, за изграждането и ремонта на уличната мрежа в община Пазарджик са изразходени собствени бюджетни средства и същите са отчетени в отчета за касовото изпълнение на бюджета през 2014 г. в размер на 3 445 хил.лв., а през 2015 г. (от 01.01 до 31.10) средства в размер на  2 855 хил.лв.

Както вече беше посочено, поддържането на нивото и качеството на предлаганите публични услуги и изпълнението на общинския бюджет и общинския план за развитие са в пряка зависимост от цените на горивата, електроенергията, стоките и услугите, за които през последните години се наблюдава непрекъснато увеличение. Същевременно и минималната работна заплата се увеличи значително през годините, а тя се явява база за равнището на заплащане на заетите лица в общината, чиито работни заплати са с източник собствените приходи по бюджета на общината. Важно е да се отбележи, че през последните години се наблюдава и тенденция на запазване на равнището на бюджетните взаимоотношения между общинския и държавния бюджет, по отношение на трансферите за местни дейности. От друга страна, собствените приходи от продажба на общинско имущество, които са с много голям относителен дял от собствените приходи – намаляват.

Предложението за увеличаване размера на данъка върху недвижимите имоти и данъците върху превозните средства е направено с цел осигуряването на повече собствени приходи, с което ще се даде възможност да бъдат реализирани редица проекти за проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти на територията на Община Пазарджик, изграждане на нови улици, благоустрояване и създаване на здравословна градска среда.

Осигуряването на достатъчно финансови средства, в т.ч. от собствени данъчни приходи гарантира в много голяма степен и успешното изпълнение на поетите ангажименти по започнатите вече проекти, както и участието на Община Пазарджик в бъдещи такива.