Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма (ИП) на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014-2020 г.(ИПГВР), която представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР. Посредством ИП на ИПГВР следва да се направи естествен и логичен преход между одобрения ИПГВР (който е по-обхватен стратегически документ) и конкретните проекти, за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Чрез инвестиционната програма ще се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси по съответните инвестиционни приоритети на ОПРР. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014-2020 г. включва проекти на стойност 186 124 000 лв., които са предвидени за реализация в три зони за въздействие от градската територия. Планираният от ОПРР финансов ресурс за Инвестиционната програма на Община Пазарджик е 26 038 756,90 лв. за периода 2014-2020 г., като в рамките на тези средства е допустимо да бъдат включени и проекти извън определените зони за въздействие, които да допринасят за подобряването на функционалните, пространствените и/или градско-селските връзки на града с неговата периферия в социален, икономически или териториален контекст. Изборът на конкретните проекти от ИПГВР, които да бъдат включени в ИП, ще се извърши от сформирана за целта Работна група от представители на широк кръг заинтересовани страни. След извършен анализ на съответствието на проектите, съдържащи се в ИПГВР, с изискванията на Управляващия орган на ОПРР по отношение на тяхното включване в ИП, Община Пазарджик счита, че оптималният набор от проекти, които отговарят в най-голяма степен на местните потребности е както следва: Инвестиционнен приоритет 1.1 Енергийна eфективност в административни и жилищни сгради – Проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; – Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОД на МВР – Пазарджик; – Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП – филиал, бул. „България“ 41. Инвестиционнен приоритет 1.2 Градска среда За група дейности „Градска среда” – Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул.“ Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; кв. 416а; – Обект „Обновяване на зелени пространства между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“, кв. 399а; рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“; – Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на бул. „Княгиня Мария Луиза“ N130 и ул. „Струма“; кв. 406в; – Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул.„Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“, кв. 416и; рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство при кръстовище на ул.„Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“. Инвестиционнен приоритет 1.3 Образователна инфраструктура – Обект „Ремонт и обновяване на СОУ „Димитър Гачев“; – Обект „Ремонт и обновяване на СОУ „Д-р Петър Берон“; – Обект „Ремонт и обновяване на ЦДГ „Върбица“; – Обект „Ремонт и обновяване на ОУ „Любен Каравелов“; – Обект „Ремонт и обновяване на ОУ „Христо Ботев“; – Обект „Ремонт и обновяване на общежитие към СОУ „Георги Бенковски“. Инвестиционнен приоритет 1.4 Социална инфраструктура за група дейности „Социална инфраструктура” – Обект „Център за работа с деца на улицата“, кв. „Изток“; – Обект „Приют за възрастни хора“, ул. „Георги Пенев“ N25. ИП на ИПГВР следва да бъде изготвена и представена за одобрение от УО на ОПРР в срок до 31 март 2016 г. За контакти: Дирекция “Европейски фондове и програми” Славейко Комсалов 034 / 402 344