През  2015г., на територията на област Пазарджик бяха назначени на работа 168 лица, с работодател областния управител, за отстраняване последиците и/или предотвратяване на природни бедствия в 60 населени места в 12-те общини на областта по Проект „Подкрепа за заетост“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Периодът на заетост на лицата беше за срок от 4 месеца от 01.07.2015г. до 31.10.2015г., с възнаграждение 380.00 лв. Разпределението на длъжностите беше както следва: на длъжността „Работник поддръжка” – 94 лица и на длъжността „Работник поддръжка на пътища” – 74 лица. В рамките на проекта безработните лица преминаха обучение от 80 часа по ключова компетентност „Умение за учене”. Общо 18 служители от областна администрация бяха наставници на наетите лица и проведоха обучението им на място в населените места.

Областна администрация Пазарджик участва и в две от националните програми за заетост. По НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ е назначено едно лице на работа в администрацията, а по НП „Старт на кариерата“ са обявени за заемане две работни места в Дирекция „АПОФУС“ със специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство и контрол“. Проведена е процедурата по подбор на кандидатите и през 2016г. две безработни лица до 29г. ще бъдат наети на работа в Областна администрация Пазарджик за срок от 9 месеца.

През 2016г.,Областна администрация Пазарджик очаква резултатите от селекцията по два Международни проекта за партньорство:

  • Първият проект е в сферата на опазване и управление на културното наследство по Програма ИНТЕРЕГ Европа на ЕС. Водещ партньор е регионалната администрация на Кастиля и Леон – Испания, партньори са и регионални администрации от Шотландия, Западна Македония и Полша. Проектното предложение е подкрепено от Министерство на културата. Целта е създаване на ефективни инструменти и капацитет на местно ниво за прилагане на политиките за опазване и управление на културното наследство;
  • Вторият проект е сферата на туризма по програма COSME на ЕС. Водещият партньор е Държавна агенция за енергия и околна среда на Италия , партньори са и регионални организации и институции от Испания, Литва и Малта. Проектното предложение е подкрепено от Министерство на туризма. Основната цел е разнообразяване на туристическите дейности чрез сътрудничество между селските райони на партньорите.