През месец януари 2015 г беше изготвен и утвърден план за дейността на областния щаб за защита при бедствия и беше изготвен график за заседания, учения и тренировки със съответните теми, съобщи областният управител Трендафил Величков.

С писмо рег. №9500-3-1/29.01.2015 г на областния управител,  беше изискано от кметовете на общини да изготвят план за дейността на съответния общински щаб за защита при бедствия и график за провеждане на заседания.

През годината бяха проведени 3 редовни  и 1 извънредно заседания на областния щаб за защита при бедствия и 2 тренировки, съгласно утвърдения план.

През месец февруари беше издадена заповед №РД-33/19.02.2015 г на областния управител за предприемане на превантивни мерки за защита от вредното въздействие на водите и недопускане на бедствени ситуации през пролетното пълноводие. За изпълнението на заповедта бяха изискани отговори от кметовете на общини и от регионални структури, имащи отношение по изпълнението на заповедта, като на 20.03.2015 г беше проведено заседание на областния щаб за защита при бедствия и бяха представени съответните доклади и информация за състоянието на язовирите на територията на областта.

През месец април беше издадена заповед рег.№РД-75/15.04.2015 г на областния управител, за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полския и горски фонд и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик. На 05.06.2015 г беше проведено заседание на областния щаб за защита при бедствия във връзка с летния сезон. На заседанието беше представен анализ от възникналите пожари през 2014 г и обобщена информация от общините по изпълнението на заповедта. Изслушани бяха докладите на РДГ Пазарджик, ОПУ Пазарджик, МЕПР Пазарджик по отношение на предприетите от тях действия.

Във връзка с есенно-зимния сезон 2015-2016 г беше издадена заповед  №РД-177/27.08.2015 г., за предприемане на превантивни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите през есенно- зимния на територията на област Пазарджик.

На 06.11.2015 г беше проведено разширено заседание на областния щаб за защита при бедствия, на което бяха представени докладите на общините и регионалните структури на ведомствата за готовността им за предстоящия зимен сезон и за извършеното по заповедта на областния управител.

На заседанието беше представен анализ на бедствените положения в общините през месец март със съответните критични участъци от пътната мрежа, който беше изпратен и на общините.

Във връзка с разпореждане на областния управител през месеците април и май, на заседания на общинските щабове за защита при бедствия бяха проиграни съответните планове за защита при бедствия в части „Реакция при наводнения” и „Реакция при пожари”.

Във връзка с решения на областния щаб за защита при бедствия от заседание, проведено на 06.11.2015 г е извършено следното:

  1. Изпратено писмо изх.№ 3800-91/11.11.2015 г до операторите на мобилни услуги за осигуряване на трайни и надеждни връзки на територията на областта и своевременна реакция на аварийните екипи при възникване на бедствия.

Мобилните оператори са отговорили с писма до областна администрация, както следва:

  • VIVACOM- вх.№3800-91-1/26.11.2015 г
  • Telenor- вх.№3800-91-2/26.11.2015 г
  • Mtel- вх. №3800-91-3/27.11.2015 г.

В отговорите си уверяват, че съоръженията им са в изправност и аварийните им екипи имат готовност за реакция при „бедствени ситуации”.

  1. Проведени са заседание на общинските щабове за защита при бедствия и проиграване на част „Снегонавяване и обледяване” в общините: Пазарджик, Белово, Панагюрище, Септември, Велинград, Стрелча, Сърница и Батак.
  2. Изготвен е списък на работните групи по РПС за отстраняване на паднали дървета през есенно-зимния сезон. Списъкът е изпратен в областна администрация с писмо вх.№2400-268/27.11.2015 г. от ОПУ Пазарджик и е предоставен на РДПБЗН Пазарджик.
  3. Проведени са комисии за проблемни пътни участъци от републиканската пътна мрежа в общините Брацигово и Стрелча. Изготвени са 2 броя протоколи, които са изпратени в Областна администрация Пазарджик с писмо вх.№2400-268/27.11.2015 г. от ОПУ Пазарджик.
  4. Опасното изсъхнало дърво на път ІІІ-8402 с.Злокучене- с. Карабунар е премахнато.

По искане на управителя на „Напоителни системи” ЕАД клон Тополница, на 26.03.2015 г беше свикано извънредно заседание на областния щаб за защита при бедствия. На заседанието единодушно беше взето решение за въвеждане на плана за защита при бедствия на област Пазарджик и обявяване на частично „бедствено положение” във връзка с разрушени защитни диги по река Тополница и река Луда Яна. Изпълнени бяха защитни буни на четири места, чрез които беше спряно вредното въздействие на високите води и не бяха допуснати наводнения в населени места и обработваеми земи. Изпълнените буни са на река Тополница: участък край плаж Вионас и участък край бившето ДЗС, река Луда Яна два участъка в землището на село Пищигово.

„Напоителни системи” ЕАД клон Тополница извърши обезопасяване на защитна дига на река Луда Яна в непосредствена близост до село Крали Марко.

Извършени бяха и огледи на критични места от речни корита, които са извън регулацията на населените места, за определяне на участъци за почистване от дървета и храсти: канал „Паша арк” в местност Писковец, района на „Каучук” АД, река Яденица, река Чепинска, река Стара, река Луда Яна, река Тополница и река Марица.

Във връзка с възникнали свлачищни процеси по пътя Дебръщица- Свети Константин през месеците април и юни общините Пазарджик и Пещера обявиха частични бедствени положения. Извършени бяха необходимите строителни дейности по укрепване на компрометираните от пътя участъци.

В началото на месец март, вследствие на паднали значителни количества сняг се наруши обществения живот в редица населени места в Родопската част на областта. В общините Велинград, Брацигово, Батак и Сърница бяха обявени бедствени положения. Беше привлечен допълнителен ресурс, което спомогна за възстановяване на нормалните условия на живот на населението.

През годината бяха издадени две заповеди №РД-99/03.06.2015 г и №РД-203/19.10.2015 г за назначаване на комисии за проверка на микроязовирите на територията на областта. За констатациите от проверките са изготвени протоколи, които са предоставени на кметовете на общини и концесионерите, за отстраняване на констатациите.

През годината беше извършено обезопасяване от „Напоителни системи” клон Тополница на два микроязовира, Голуша 1 село Дюлево и Боримечково 1, които имаха нарушени технически показатели на съоръженията им.

Доброволни формирования: На територията на област Пазарджик има регистрирани 5 доброволни формирования и едно е в процес на пререгистрация. Доброволни формирования има в общините: Пазарджик- 39 човека, Батак-12 човека, Белово-10 човека, Панагюрище- 18 човека и Стрелча-9 човека. В процес на пререгистрация са доброволците (10 човека) от община Сърница, които преди сформирането на общината бяха към община Велинград.

Доброволците от доброволните формирования на общините Пазарджик, Белово, Панагюрище, Стрелча и Сърница са преминали първоначален курс на обучение.

С лични предпазни средства са снабдени доброволците от общините Пазарджик, Белово, Панагюрище и Стрелча.

Частично оборудвани с технически средства са ДФ на общините Белово и Стрелча.

Всички общини на територията на областта имат приети решения на общинските съвети за създаване на доброволни формирования по Закона за защита при бедствия.