Еленко и Макс Лазарови, синовете на прегазения в петък вечер Никола Лазаров организират мирен граждански протест пред сградата на Окръжен съд – Пазарджик, утре в 14.30 ч. По този начин те ще се опитат да покажат своето несъгласие със законодателството в България, което позволява убийството на човек на пътя да бъде третирано като незначително престъпление. Протестът ще иска промяна, която да гарантира истинска справедливост при подобни деяния. По обвинението, което в момента е предявено на Иван Янакиев, законът предвижда наказание от две до шест години лишаване от свобода.

Петиция с подобни искания бе събрана от родителите на прегазения в Панагюрище – Петьо Гевечанов. Тя бе връчена на президента Росен Плевнелиев на 1 май, след като бе заверена от нотариус.

В хартиената подписка се включиха хиляди граждани от Панагюрище, Пловдив, София, Благоевград и други градове от страната. Онлайн петицията, искаща справедливо наказание за убиеца невръстния Петьо, е подкрепена от почти 12 хиляди души. Петьо беше пометен от джипа на бизнесмена Цветан Пъков, който се оказа чест нарушител, без последствия. В момента, според законодателството ни, за убийство по непредпазливост се предвижда лишаване от свобода от 2 до 6 години. Родителите на 6-годишния Петьо настояват за по-строги санкции – поне 10 години и доживотна забрана за шофиране.

Ето какво предвиждат най-новите промени в Наказателния кодекс:

Чл. 343. (Попр. – ДВ, бр. 29 от 1968 г., изм., бр. 95 от 1975 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.; бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.09.2012 г.; изм., бр. 74 от 2015 г.) (1) Когато с деяния по предходния член по непредпазливост са причинени: а) значителни имуществени вреди, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация; б) тежка или средна телесна повреда, независимо дали са настъпили последиците по буква „а“, наказанието е лишаване от свобода до четири години за тежка телесна повреда и до три години или пробация за средна телесна повреда; в) (изм. и доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.09.2012 г.) смърт, независимо дали са настъпили последиците по буква „а“, наказанието е лишаване от свобода от две до шест години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Нова – ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм., бр. 86 от 2005 г.) За престъпления по ал. 1, букви „а“ и „б“ наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 21 от 2000 г., предишна ал. 2, бр. 92 от 2002 г.; изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.09.2012 г.) Ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози или от него е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, или на пешеходна пътека, наказанието е: а) (изм. и доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.09.2012 г.; изм., бр. 74 от 2015 г.) при тежка или средна телесна повреда – лишаване от свобода от една до шест години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от две до десет години; б) (изм. – ДВ, бр. 74 от 2015 г.) при смърт – лишаване от свобода от три до петнадесет години,/било от три до десет години / а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от пет до двадесет години /било от пет до петнадесет/ .

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Наказанието по буква „б“ на предходната алинея се налага и когато е настъпила смърт на едно или повече лица и телесна повреда на едно или повече лица.