Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. Това сочи валидният в момента Кодекс за социалното осигуряване.

От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, като за жените до 31 декември 2029 г. възрастта се увеличава с по два месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по три месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. За мъжете до 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава с два месеца, а от 1 януари 2018 г. – с по един месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по два месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Социална пенсия

В случай, че лицата нямат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по два месеца до достигане на 67-годишна възраст. Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от изискваната от закона възраст. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.