На днешната сесия местните общински съветници ще решат дали е целесъобразно да освободят от такса смет всички читалище на територията на общината, както и „ВиК в ликвидация – Пазарджик“. Предложение за това е постъпило от шефа на читалище „Виделина“ – Димитър Кибритов. Той мотивира искането с с факта, че „по същество читалищата представляват съвременна гражданска организация, призвана да обхване в себе си най-широк кръг от населението, като основна клетка на културата в страната. Освобождавайки читалищата на територията на Общината от такса битови отпадъци, ще се освободят средства, които ще отидат за посрещане на техните основни потребности, свързани с пряката им дейност.“

Читалищаа са били освободени от такса битови отпадъци за тази година, което дава основание на Кибритов да очаква същият жест и за 2016 г. Същият е и поводът послужил на „ВиК в ликвидация“ да се надява на по-малко данъци, като се има предвид, че имотите на дружеството се намира извън населените места и съответно не биха могли да генерират битови отпадъци.

Всички имоти с изключение на тези в с. Ивайло, Огняново, Говедаре, Хаджиево и Главиница, са извън съответните населени места. Тези имоти са част от земеделските земи, които са обособени като технологично необходими санитарно-охранителни зони, осигуряващи екологична защита и запазване качеството на питейната вода съобразно нормативните изисквания. Съгласно чл. 15 от Закона за водите тези участъци от земеделските земи са публична държавна собственост, а техният режим на ползване е определен с Наредба №3 от 16.10.2000 г. към същият закон.