Тридесет и шест заявления за достъп до обществена информация обслужиха експертите на РИОСВ-Пазарджик през 2015г. От правото си на достъп до информация за състоянието на околната среда се възползваха двадесет и пет институции и фирми, седем граждани и четири неправителствени организации.

Всички заявители получиха исканата информация или указания, къде може да бъде намерена. Няма издадени решения за отказ. Шестнадесет от заявленията са свързани с процеси на вземане на решения, свързани с опазване на околната среда, пет – с упражняване на законови права и интереси, десет – с резултати от контролната дейност на инспекцията и с копия на документи за проведени процедури, за постъпили в РИОСВ инвестиционни предложения в защитени зони, както и на протоколи от замервания и водни проби. Две от заявленията са свързани с отчетност на институцията, а други две – с изразходване на публични средства. Гражданите най-често се интересуват дали имотите им попадат в защитени зони или територии и от наложените от екологичното законодателство ограничения или забрани при трайното им ползване.