Със свои Заповеди от днес областният управител на Пазарджик Трендафил Величков връща за ново обсъждане две незаконосъобразни решения на общински съвет Пазарджик, приети на заседание проведено на 17.12.2015г.

Първото Решение №14 е относно одобряване на План- сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2016г. и определяне на ТБО в община Пазарджик. Не са спазени разпоредбите на чл.10, ал.1, т.2 и т. 3, както и чл.75 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. По този начин е нарушено правото на общинските съветници по чл.33, ал.1 от ЗМСМА да участват в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.

Второто решение №18 е относно Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Пазарджик за периода 2016г.- 2020г. Нарушени са разпоредбите на чл.36б, ал.1 и чл. 36а от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/. В цитираните разпоредби е регламентирано, че Областният управител утвърждава областна стратегия за развитие на социалните услуги след съгласуване с областните съвети за развитие  и с регионалните дирекции за социално подпомагане и едва тогава въз основа на утвърдена такава стратегия Общинският съвет по предложение на Кмета на общината приема решение, с което приема общинска стратегия за развитие на социалните услуги, което в случая не е спазено. В мотивите за връщане на второто Решение е посочено  и неспазването на чл.10, ал.1, т.2 и т. 3, както и чл.75 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Заповедите на областния управител за върнатите решение са публикувани на сайта на Областна администрация Пазарджик.

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатите за ново обсъждане решения не влизат в сила и следва да бъдат разгледани от общински съвет Пазарджик в 14 – дневен срок от получаването на Заповедите на областния управител.