Община Пазарджик подаде първото си проектно предложение за програмен период 2014-2020 по електронен път чрез портала на ИСУН 2020. Проект „Функциониране на областен информационен център Пазарджик“ е изготвен във връзка с публикувана покана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Осигуряване функционирането на национална мрежа от 27 областни информационни центрове“ по Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” на оперативна програма „Добро управление“.

Целта на проекта е надграждане на постигнатата познаваемост за европейските фондове и програми с реализацията на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик“, които се изпълни от администрацията на община Пазарджик в периода от 2011г. до края на 2015г. В рамките на проекта беше създаден и функционира Областен информационен център Пазарджик, който предоставяше информация относно възможностите за финансиране от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС на потенциални бенефициенти на територията на цялата Пазарджишка област.

В новото проектно предложение ще бъдат разписани дейности посредством реализацията на които до всички бенефициенти от област Пазарджик да достигне информация за възможностите за европейско финансиране на проектни идеи. Продължителността на проекта е до 31.12.2018г.

* На снимката е шефът на Областния информационен център – Радослав Пешалов