Графикът е следният:

1. До 31 януари 2016 г.  подават заявления лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;

2. До 29 февруари 2016 г. –  лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;

3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

Кандидатствалите за помощи след края на юли 2015 г., няма нужда да подават документи повторно, защото те вече са оценени по новите правила.

Родителите, живеещи без сключен граждански брак, следва да подадат ново заявление – декларация с всички необходими документи, напомня Агенцията за социално подпомагане. Те са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството живее постоянно в страната. В срок до 30 дни от получаване на информацията, съответната дирекция „Социално подпомагане“ ще извърши проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.

Причината е, че от  тази година са в сила нови разпоредби, според една от които ще се отчита общият доход на родителите, които живеят на семейни начала без брак, а не само на единия. Освен това размерът на помощта вече се определя от броя на децата, а не от поредността им. Семействата с едно дете ще получават 37 лв., с две – 85 лв., а с три – 130 лв.