Неспазване на Наредбата за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Пазарджик е основният мотив за връщане на Решението като незаконосъобразно от областния управител Трендафил Величков.

Решение № 47 е прието на заседание на общински съвет Пазарджик на 29.12.2015г. и е относно актуализацията на бюджета и средствата от европейския съюз на община Пазарджик към 31.12.2015г.

Няма данни да са спазени императивните изисквания визирани в чл.24,ал. 3 във връзка с чл.17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Пазарджик. В същите разпоредби е регламентирано, че решението на общинския съвет за приемане на общинския бюджет по чл.17, може да се изменя по начина, по който е прието. Липсват  мотиви и правни основания довели до приемането на приход в бюджета в определен размер, с което не са спазени и разпоредбите на чл.59, ал.2, т.4 от Административно процесуалния кодекс.

Върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да бъде разгледано от общински съвет Пазарджик в 14 – дневен срок от получаването на Заповедта на областния управител, съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА.