Във връзка с реализацията на Проект „Независим живот“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., от днес в община Стрелча стартира приемане на документи от кандидати за потребители и лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

В програмата могат да се включат хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, семейства на деца, с увреждания, самотно живеещи тежко болни лица.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на децата и лицата от посочените целеви групи. Живущите в община Стрелча по настоящ адрес кандидат-потребители на услугата „личен асистент”, както и кандидатите за работа на длъжност «личен асистент», могат да подадат заявления на адрес: гр. Стрелча, ул. „Дружба“ 2 (сградата на общинска администрация). Заявления ще се приемат във всеки работен ден от днес до 29.01.2016 г. включително, от 8.30 до 17.30 ч. без прекъсване.

 

 1. За кандидат-потребителите на социалната услуга „личен асистент” се изискват следните документи:
 • заявление по образец (Приложение № 1) и задължителното приложение към него (Приложение № 1 А), които могат да бъдат изтеглени от електронната страница на Агенцията за социално подпомагане, или да бъдат получени на място. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението и предпочитанията си за работа с конкретен личен асистент.
 • документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) – в случай, че е приложимо.

В рамките на проекта служители на дирекция „Социално подпомагане“ – Стрелча  ще извършат оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугата. Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се формира т.нар. индивидуален месечен бюджет от часове за ползване на услугата от всеки кандидат, чийто максимален размер може да бъде до 160 часа месечно, равномерно разпределени в работните дни. На тази база, както и при съблюдаване на допълнителни критерии, посочени в утвърдена в рамките на проекта методика за извършване оценка на потребностите от услугата „личен асистент“ и определяне на индивидуален месечен бюджет, ще се извърши класиране и подбор на най–нуждаещите се потребители. Всеки кандидат-потребител ще бъде уведомен с писмо относно окончателно определения за него индивидуален месечен бюджет от часове, резултатът от класирането и последващите процедури.

 1. Желаещите да работят като лични асистенти могат да бъдат физически и психически здрави лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

–          безработни лица;

–          трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

–          неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

От кандидатите за работа на длъжност „личен асистент“ се изискват следните документи:

 • Заявление по образец (Приложение № 6), което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Бургас, от електронната страница на Агенция за социално подпомагане, или да бъде получено на място. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация (минимум първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас – диплом, свидетелство, удостоверение/служебна бележка от училище или сертификат));
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по сходни проекти

След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност „личен асистент“ по проекта с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и извършено оценяване и класиране. Мястото и графикът за провеждане интервютата ще бъдат обявени на информационното табло на сградата, в която се извършва прием на заявления, както и на електронната страница на Община Стрелча.

Справки на трети етаж в общинска администрация, счетоводство. Тел: 03532/20 20