До осми февруари ще се приемат оферти по обществената поръчка обявена от общината за работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност. Тя е разделена на 5 позиции.

Информация за адресите на жилищните сгради и параметрите им е достъпна в обявлението на поръчката. Срокът за изпълнение е 220 дни. В следствие на цялостното изпълнение на включените дейности се предвиждат следните резултати за всяка конкретна обособена позиция: изготвен работен проект; изпълнени строително монтажни работи; осъществен авторски надзор. Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс – различен за всяка обособена позиция (от 409 хил. лв. до 707 хил. лв.).

Участниците трябва да са участвали в изпълнението на строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и изпълнено през последните 5 години: строителство за обновяване на енергийна ефективност на сграда и/или подмяна на дограма и топлинно изолиране на външни ограждащи елементи и/или еквивалентно.