1083 лица и семейства са одобрени и включени в актуализирания към началото на 2016 година Списък на граждани за настаняване в общински жилища.

През миналата година за настаняване в общински жилища са кандидатствали 47 лица и семейства, откази са получили 12 от тях, т.к. не отговарят на Наредба за условия и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.  Най-честите причини са: липса на адресна регистрация или наличие на собственост.

Одобрени с жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик са 35 молби. Настанени в общински жилища и извадени от картотеката през 2015 г. са 6 лица и семейства.