Над 800 водолюбиви птици от 19 вида зимуват в реки и водоеми на област Пазарджик, сочат обобщени данни на експерти от РИОСВ-Пазарджик, БДЗП и Зелени Балкани, които участваха в 40-ото им среднозимно преброяване през уикенда.

Мониторингът регистрира видове, включени в Червената книга на Р България в категориите: критично застрашен, застрашен и уязвим вид (голяма бяла чапла, кафявоглава потапница, белоока потапница, средна бекасина, поен лебед, малък корморан и черноврат гмурец). Голяма част от наблюдаваните видове са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие като защитени видове.

Числеността им в яз. Тополница, по поречието на река Тополница, в рибарниците край селата Бошуля и Звъничево и във водоемите на ВЕЦ Алеко беше следната: голям корморан – около 250 екземпляра, зеленоглава патица – 126, лиски – 85, малък кормаран – 85, малък гмурец – 43, средна бекасина – 32, сива чапла – 30 екземпляра, 23 от вида бяла чапла, поен лебед – 12, голям горски водобегач  – 12,  зимно бърне – 11, фиш – 8, голям гмурец – 5, земеродни рибарчета – 4, ням лебед – 3, черноврат гмурец – 3, кафявоглава потапница – 1, клопач – 1 и 1 – белоока потапница.

20птици 20птици2

Мониторингът установи и други видове птици: мишелов, голяма гарга, черешарки, чинки, гарван, бяла стърчиопашка, речна чайка, късокрака чайка, воден бик, жълтокрака чайка, блатар.

Среднозминото преброяване на водолюбивите птици е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и се извършва по определена методика. За терторията на Р България то се осъществява на 50 водоема,  разположени в цялата страна, а не са само периферно по границите. Среднозимното преброяване се провежда в един и същ период от време, като целта е да се наблюдават птици от различни видове (не само защитени). Данните от него дават ценна информация относно числеността на водолюбивите птици и поведението им, състоянието на влажните зони,  климатичните промени и др.