Във връзка с обилните снеговалежи и очакваното топене на снеговете, покачване нивото на водата в реките и язовирите и с цел недопускане възникване на аварийни ситуации застрашаващи живота и здравето на населението, областният управител на Пазарджик Трендафил Величков издаде Заповед, която задължава кметовете на общини и управителят на “Напоителни системи” ЕАД-клон Тополница, незабавно да осигурят постоянно наблюдение на състоянието на язовирите и нивото на реките на територията на съответната община и непрекъсната връзка с концесионерите и наемателите на язовирите, отдадени на концесия или под наем. Необходимите свободни обеми в язовирите, трябва да бъдат регулирани чрез контролирано изпускане на водите. Налага се и поддръжка на денонощни дежурства на общинските съвети за сигурност, които да докладват за състоянието на язовирите и нивото на реките на съответната община. В постоянна готовност трябва да бъдат поддържани силите за реагиране при критични ситуации, като при възникване на бедствена ситуация въведат Общинския план за защита при бедствия в съответната част и незабавно изпратят копие от заповедта до Областния управител. При възникване опасност за живота, здравето и имуществото на населението или при настъпило бедствие, своевременно трябва да бъде информирано населението.