Общинските съветници в Септември приеха Бюджет 2016, като гласуваха да се изтегли заем до 5 милиона леа за покриване на досегашните дългове на общината. Преди да гласуват новия бюджет на Общината, местните депутати приеха с голямо мнозинство и отчета на план-сметката за миналата година. В дневния ред на заседанието бяха включени 74 точки, като бяха
приети още Отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 г. Програмата за управление на община Септември за периода 2015-2019г. , стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за същия период, както и Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на общината за 2016 г.
Макро рамката на приходите и разходите възлиза на 12 977 000 лева. Приходите за по-голямата част от тях представляват субсидия от републиканския бюджет, а останалите средства ще бъдат формирани от местни данъци и такси.