Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа  и прие държавния план прием за учебната 2016/2017г. в област Пазарджик, съобщиха от областна администрция.

Заседанието се проведе днес в Областна администрация Пазарджик и бе председателствано от зам. областния управител Гинче Караминова. Участваха главният секретар на Областна администрация Светлан Карталов, представители на общините на дирекциите „Бюра по труда”, на синдикатите, експерти от РИО Пазарджик и организации на работодатели. Членовете на Комисията  обсъдиха  и приеха проектът за държавен план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2016/2017 година, предложен от Регионалния инспекторат по образование.

Държавният план-прием е изготвен на базата на няколко приоритета и е съобразен с:

  • Потребностите на бизнеса на пазара на труда – с желанието на Съюза на предприемачите – гр. Пазарджик, със Сдружението на предприемачите – гр. Панагюрище и с регионалния бизнес в лицето на изброените по-долу фирми.
  • Различни категории ученици и възрасти, които желаят да продължат образованието си – предлагат се професии в задочна и вечерна форми на обучение.
  • Осигурен е избор за професионално обучение на деца със специални образователни потребности.
  • Традициите в професионалното обучение на съответното професионално училище и общината, в която се намира.
  • Програмите и плановете за развитие на общините, както и местните икономически и социални условия на всяка община.
  • Желанията на училищните ръководства и педагогическите колективи.
  • Реализираният миналогодишен прием като брой паралелки.
  • Оптималният баланс между заявения общ брой паралелки за областта и наличните ученици, които ще се обучават в VIII клас.
  • Материално-техническата база, осигуряваща определен вид професионално обучение, както и наличните учители-специалисти, необходими за обучението.

Чрез предложения държавен план-прием се осигурява възможност за придобиване на различна степен на професионална квалификация, като приемът е с различен срок на обучение и се осъществява след завършен шести, седми и осми клас.

И през настоящата учебна година се доразвива установеното вече партньорство между професионалните училища и представителите на местния бизнес.

Държавен план-прием на територията на областта се осъществява в общо 45 училища, от които 23 общински училища, 18 професионални гимназии и 4 специални училища. В сравнение с миналата година, броят на учениците в VІІ клас e намалял незначително, а се е увеличил броят на тези, които през учебната 2015/2016 год. ще завършат основно образование. Съобразявайки се с това, план-приемът в професионални паралелки, който предлага РИО-Пазарджик за учебната 2016/2017г. е:

Общ брой професионални паралелки: 83, като в тях се предлага обучение по повече от 86  професии и  специалности.

Дневна форма – 59 паралелки, задочна форма  – 11, вечерна форма – 1.

Паралелки първа степен на професионална квалификация –

            дневна форма – след VІ кл. – 2;     задочна форма – 3; вечерна – 2

                                   след VІІ кл. –  2

                                   след VІІІкл. – 6

І. Брой седмокласници в областта през 2016г. – 2198 ученици.

Професионални паралелки след VІІ клас- 20.

Предлагани нови професии:

Професия „Програмист” – МГ „К. Величков” гр. Пазарджик;

Професия „Помощник-възпитател” – ПГ по облекло гр. Пазарджик

ІІ. Брой осмокласници в областта  през 2016г.- 1301 ученици

Професионални паралелки след завършено основно образование – 39.

Предлагани нови професии и специалности:

Професия „Машинен оператор” – ПГ по промишлени технологии гр. Пазарджик;

Професия „Мехатроника” – ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм гр. Панагюрище;

Професия ”Биотехнолог” и професия „Химик-оператор” – ПГ по хранително- вкусови технологии „Ат. Ченгелев” гр. Пещера.

Предложенията за обучение изцяло са подкрепени от регионалния бизнес и работодателите в лицето на:

Браншова организаци „Машиностроене”; „Асарел-Медет” АД; „Оптикоелектрон Груп” АД, “Оптикс” АД – гр. Панагюрище;  „ММ Механикс” и „РАИС”ООД гр. Пазарджик; „Биовет” АД гр. Пещера; “Лакрима” ООД ; “Еко-мес” с.Величково; Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Пазарджик; Бюра по труда – гр. Пазарджик, гр. Панагюрище и гр.Пещера; Общини Панагюрище и Пещера.

Проектът на държавния план-прием бе представен от Николай Гунчев – началник на отдел ИОМД и Александра Полищук – старши експерт по ОСО. Той е приет от Обществения съвет към РИО – Пазарджик.

Държавният план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2016/2017 г. ще бъде предложен за утвърждаване от Министъра на образованието и науката.