До края на тази седмица ще бъдат изпратени 82 226 броя съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси (ДНИ, ДПС, ТБО и Патентен данък) и сроковете за тяхното плащане на физически (79 607 бр.) и юридически (2 619 бр.) лица. В данъчните съобщенията ще бъде включена и информация за неплатени задължения за минали години, начислените лихви и глоби, описани по отделно за  всеки конкретен имот или превозно средство.

Отстъпка от 5 %  ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2016 година до 03 май включително. Касите на отдел „Местни данъци и такси“ ще работят от 8.30 до 18.30 часа, без прекъсване.

Всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), по дефиниран от Община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.

Припомняме, че до 30-ти март е в сила и обявената с Решение на ОбС – Пазарджик данъчна ваканция. Тя касае частично освобождаване от такса битови отпадъци за периода 2005-2015 година, като сумата е в размер на натрупаните до момента лихви на задълженото лице. Отстъпка ще се дава на лица, изплатили изцяло задълженията за местни данъци и такси за посочения период.