Община Пазарджик подготвя обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Пазарджик“, съобщи кметът на областния град Тодор Попов.

Обемът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия за всички общински обекти в гр.Пазарджик и 31 села от общината. За срока на договора, Възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи и по договорената с изпълнителя цена за МWh . Целта на обществената поръчка е намаляване общите разходи за електроенергия на общински обекти, при запазване на техническите параметри на електрозахранването.

Според изчисленията на общинските експерти общината ще икономиса около 300 000 лв., ако закупува електроенергия от либерален доставчик вместо от ЕВН. При това положение средствата могат да бъдат пренасочени към волейболния и футболния клуб, за които пое ангажимент общинското ръководство.