Промени в състава на различни комисии в Общинския съвет ще бъдат дискутирани и евентуално гласувани по време на предстоящото редовно заседание на градския парламент, което е насрочено за четвъртък. Предложението е внесено в деловодството от съветника Благо Петров, а ето и промените, които той предлага.

От състава на ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” да бъде освободен Евтим Янев, а на негово място да влезе Илиян Порязов. От състава на ПК „Контрол за изпълнение решенията на общинския съвет и мониторинг на обществено възложените поръчки” – Христо Бързев, който да бъде заменен от Георги Георгиев, самият вносител Благо Петров иска да напусне ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”, като на мястото му влезе Благо Солов,  а общинския съветник Йордан Чалъков да напусне състава на ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”, като на негово място влезе Таня Димитрова; общинския съветник Ангел Минков да бъде изваден от състава на ПК „Здравеопазване и социална политика”, на негово място идва Цанко Бангьозов. На мястото на Атанас Шопов, който напуска състава на ПК „Жалби, сигнали и предложения на гражданите и предотвратяване на конфликт на интереси” идва Сашо Ангелов.  Лидия Панайотова излиза от състава на ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство” и бива заменена от Альоша Стоянов.