Медицинският персонал, който обслужва общинските училища и детски заведения се състои общо от 52 човека: в училищата работят 6 фелдшери и 15 медицински сестри, в детските заведения – 1 фелдшер и 30 медицински сестри. Липсва висш медицински персонал, сочи анализът на предстоящата за приемане Стратегия за развитие на образованието в община Пазарджик до 2020 г. Документът ще бъде разискван по време на редстоящото заседание на Общинския съвет в четвъртък.

Изключително нисък е процентът на обезпеченост на системата за оказване на долекарска помощ. В 35% от училищата в Общината е осигурена жива охрана, в 70% видеонаблюдение. Училищните дворове са оградени и осветени. Въпреки това, охраната е недостатъчно ефективна и скъпоструваща. В редица училища за опазване живота и здравето на децата и на училищното имущество се разчита единствено на пропусквателен режим и дежурства на учители през междучасията.

Образователната система в община Пазарджик включва 31 детски градини, 6 начални училища, 2 прогимназии, 23 основни училища, 4 средни общообразователни училища (СОУ), 3 профилирани гимназии, 2 обслужващи звена. Общата картина на образователната система в общината през последните години е значително променена, което налага вземането на мерки за оптимизирането й. В общинския център са съсредоточени по-голямата част от детските градини – 11 на брой и училища – 19 броя. От общо 31 села в община Пазарджик, работещи училища има в 18, в останалите 13 села училищата са закрити. За учениците от закритите училища е организирано обучение в 8 средищни училища.

От години е налице тенденция, водеща до трайно намаляване на общия брой ученици в училищата в селата и сегрегиране на децата от ромски произход в тях, поради записване на децата българчета в училищата в града. Намаляването на раждаемостта и активните миграционни процеси в рамките на страната и извън нея са другите фактори, които водят до намаляване на общия брой ученици в общината и в отделните училища.

Към 15.09.2015 година общият брой ученици в общинските училища е 10 058, срещу 11 820 ученици към началото на 2008/2009 учебна година. От тях 1084 или 10.76% се обучават в 83 маломерни паралелки; 172 или 1.7% се обучават в 13 слети паралелки.

В общинската образователна система съществуват професионални паралелки само по професиите „Шлосер” и „Шивач”, по които се обучават  в прием след завършен VІ клас, ученици от Прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий” – Пазарджик. Общият брой на учениците в тях за учебната 2015/2016 година е 151. След завършването на ІХ клас около 85 % от тези ученици продължават образованието си в държавните професионални гимназии на територията на гр. Пазарджик, като основна част от тях се записват да учат в ПГПТ, ПГО и ПГСС „Царица Йоанна”.