По една мартеничка получиха днес всички общински съветници в Пазарджик, малко преди началото на днешното заседание на Общинския съвет. Сесията стартира с тридесет и пет души, които се увеличиха до 39 след около двадесет минути. Без възражения бе приета първата точка от Дневни ред, която касае преместване на съветници от една комисия в друга.

Вносител по нея бе Благо Петров, който мотивира проекто-решението като поясни, че има съветници, които са включени в три комисии и други, които са само в една. По тази причина едни са по-натоварени, а другши по-малко. С приемането на решението е постигнат баланс и хората са с по две комисии. Така съветниците решиха от състава на ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” да бъде освободен Евтим Янев, а на негово място да влезе Илиян Порязов.

От състава на ПК „Контрол за изпълнение решенията на общинския съвет и мониторинг на обществено възложените поръчки” – Христо Бързев, който да бъде заменен от Георги Георгиев, самият вносител Благо Петров иска да напусне ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”, като на мястото му влезе Благо Солов,  а общинския съветник Йордан Чалъков да напусне състава на ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност”, като на негово място влезе Таня Димитрова; общинския съветник Ангел Минков да бъде изваден от състава на ПК „Здравеопазване и социална политика”, на негово място идва Цанко Бангьозов.

На мястото на Атанас Шопов, който напуска състава на ПК „Жалби, сигнали и предложения на гражданите и предотвратяване на конфликт на интереси” идва Сашо Ангелов.  Лидия Панайотова излиза от състава на ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство” и бива заменена от Альоша Стоянов.

С тридесет и девет гласа бе одобрена и актуализацията на жилищния общински фонд, която бе втора точка в днешното заседание.