Съветниците разрешиха с решение преставителите на Община Пазарджик в Съвета на директорите на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик” АД да продадат четири имота на явен търг, с цел оптимизация на дейността и погасяване на задължения по Договор за заем от 01.10.2013г., сключен между “Tролейбусен транспорт-Пазарджик” АД, като заемател и „ДКЦ  I -Пазарджик“, като заемодател за сумата от 1 416 500 лв., както и минималната продажна цена на имотите, подлежащи на продажба.

С Решение №90 от 25.04.2013 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик четвъртият от имотетие е апортиран в капитала на дружеството. Пазарната стойност е определена, съгласно заключение на тройна съдебно-техническа експертиза по чл. 72,  ал. 2 от Търговския закон при апортиране на имот с идентификатор: 55155.508.645.

През 2014 г. дружеството стартира два проекта: изграждане на „Покрит пазар”, с площ 2 500 кв.м. и „Бензиностанция”, с площ 2 832 кв.м. и прилежащата инфраструктура към тях в имоти с идентификатори 55155.508.768, 55155.508.767, находящи се в гр. Пазарджик,  ул. „Царица Йоанна”. Направени са разходи за проучване и проектиране, като се очакваше през 2015 г. да стартира изграждането им. По предварителни разчети, стойността на инвестицията за двата обекта е приблизително 2 500 000 лева.

Основната дейност на дружеството е свързана с формиране на приходи от продажбата на билети, карти и компенсации по намалени цени на пътувания. През последните три години 2013 г., 2014 г., 2015 г. се отчита минимално повишаване на тези приходи. Това е свързано със слабото потребление от страна на населението, произтичащо от фактори, свързани с икономическата активност на града и областта.

Същевременно дружеството увеличи дълготрайните си активи, изразяващо се основно в закупуването на 8 нови мотриси и изграждането на новата автогара. За тези цели бяха изтеглени кредити от „Райфайзенбанк” АД в размер на 1 207 137 лева (погасен през 2014 г.) и заем в размер на 900 000 лева от „ДКЦ-1 Пазарджик” ЕООД.

На 16.11.2015 г. кредита към „ДКЦ-1 Пазарджик” ЕООД е предоговорен, като е увеличен с 450 000 лева (номиналната лихва по кредита пада от 8,5 % на годишна база на 5,5 %), като крайния срок за погасяване е 10.03.2019 г.

Към 31.12.2015 г. главницата по кредита е в размер на 1 300 000 лева. Лихвата по кредита е в размер на 116 500 лева.

Постигнатите финансови резултати през последните години ограничиха възможността на дружеството да капитализира средства, които да бъдат използвани с инвестиционни цели. Отчитайки тези и други финансови рискове, свързани с планирането и осигуряването на налични парични ресурси за оборотни средства, разчитането по данъчно-осигурителните задължения, постоянно нарастващите средства за работна заплата и други технико-технологични рискове, не дават възможност в средносрочен план дружеството да извърши тази инвестиция.

Едновременно с това е необходимо да се разходват значителни суми за основни ремонти, реконструкция и модернизация на основни активи като: контактната мрежа и токоизправителните станции, които са с повече от двадесетгодишна експлоатация.

Това налага извода, че към момента от финансова-стопанска гледна точка е целесъобразно  кредита да бъде погасен частично след продажбата на посочените имоти.

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 31, ал. 1, ал. 2, от Устава на дружеството и разпоредбите на чл. 33, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 30 от Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества,

Предлаганите за продажба имоти са както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.207 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка две нула седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Синитевска” №2а, площ: 516 кв.м. (петстотин и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за автогараж, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: №№ 55155.508.146, 55155.508.208, 55155.508.206, 55155.508.209, номер по предходен план: 10726, квартал 4, парцел IX (данъчна оценка 3918.30 лева).

С Решение №4 от 17.01.2011 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик имота е апортиран в капитала на дружеството. Пазарната стойност е определена, съгласно заключение на тройна съдебно-техническа експертиза по чл.72, ал.2 от ТЗ при апортиране на имота.

2.  Сграда с идентификатор 55155.508.207.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка две нула седем точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик,               ул. „Синитевска” №2а, застроена площ: 242 кв.м. (двеста четиридесет и два квадратни метра), брой етажи – 1 (един), предназначение: За административно делова сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.207 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка две нула седем), (данъчна оценка 50 185 лева).

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.767 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка седем шест седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна” (Родопи), площ: 2500 кв.м. (две хиляди и петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: №№ 55155.508.644, 55155.508.646, 55155.508.647, 55155.508.768, 55155.508.500, стар идентификатор: 55155.508.645, номер по предходен план: 5956, квартал 512, парцел II-645, търговия и услуги, (данъчна оценка 25 142.50 лева).

С Решение №90 от 25.04.2013 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик имота е апортиран в капитала на дружествотo. Пазарната стойност е определена, съгласно заключение на тройна съдебно-техническа експертиза по чл. 72,  ал. 2 от Търговския закон при апортиране на имот с идентификатор: 55155.508.645.

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.768 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка седем шест осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна” (Родопи), площ: 2832 кв.м. (две хиляди осемстотин тридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за бензиностанция, газстанция, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: №№ 55155.508.647, 55155.508.9002, 55155.508.767, 55155.508.500, стар идентификатор: 55155.508.645, номер по предходен план: 5955, квартал 512, парцел VI-645, бензиностанция, търговия и услуги (данъчна оценка 28 481.40 лева).