Първата средношколска матура за тази година ще бъде на 18 май, по традиция тя е по Български език и литература. Два дни по-късно зрелостниците ще се явят на втория си държавен изпит. Третата матура, която се държи по желание ще бъде насрочена взависимост от предмета от 26 май до 1 юни. Всички изпити започват в осем часа сутринта, а за да бъде всичко наред учениците трябва да се явят в сградата на школото, където ще полагат изпита си поне половин час по-рано.

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 1. Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 2. Заема определеното му работно място 15 (петнайсет) минути преди началото на изпита.
 3. Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит химикалка, която пише със син или с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, а ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 4. Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова.
 5. Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
 6. Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:

 • Получава от квестор свитък за свободните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;
 • Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.
 • Получава от квестор изпитния вариант.

По време на държавния зрелостен изпит:

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. Указанията са в началото на изпитния вариант;
 • В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текст за компонента „Слушане с разбиране”;
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;
 • Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;
 • Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • Не подсказва и не преписва;
 • В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

След приключване на работата:

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора;
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.
 • В случай, че резултатът от изпита е двойка, има и втори шанс през август – септември:
 • Български език и литература – 29 август, 2016г., начало 8:00ч.
  Втори държавен зрелостен изпит – 30 август, 2016г., начало 8:00ч.
  Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 31 август 2016г. – 2 септември 2016г.