Стартира проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1366,1376, за търговски услуги, паркинг и трафопост в кв. 413в по действащия план на гр.Пазарджик, съобщи днес кметът на града Тодор Попов. Територията, обект на проекта, обхваща терена на “Бившите асфалтови площадки”, намиращ се извън парковото пространство в комплекс “Марица”.

С Плана за регулация имота се разделя и се обособяват 10 нови УПИ с отреждане за “Жилищно строителство, търговия и услуги”, както и уширения за паркинги от към улица “Васил Априлов”, а с План за застрояване за новообособените УПИ се предвижда средно етажно свободностоящо и сключено застрояване с височина до 15м (5етажа) и магазини под тях с височина до 3,5м , при параметри за зона „Жилищно строителство”- План за застрояване – 80 %, План за озеленяване – 20 % и Кинт. – 2.0, съгласно означенията на приложения проект. Имотите са с площ от 840 кв.м до 1300 кв.м. и Застроена площ от около 460 кв.м.