По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2015 г. намаляват с 914, или с 1.5% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 58 426.

Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 4.9% (13 176), а в частния сектор с 0.5% (45 250) през четвъртото тримесечие на 2015 година.

В края на декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 2.1% или с 1 212 повече в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в обществения сектор е с 5.4%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 4.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2015 г. за област Пазарджик е 687 лв., за ноември – 703 лв. и за декември – 741 лева.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2015г. с 3.8% и достига 710 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 807 лв., а за частния – 681 лева.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 3.0% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 година.

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Пазарджик

 нси

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2015 г. област Пазарджик е на 14-о място по показател „средна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 235 лв., София – 911 лв. и Враца – 902 лева.