През 2016 г. ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД), т.е. респондентите ще могат да подават ГОД на едно място, съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

Съгласно ЗКПО, ЗДДФЛ, Закона за счетоводство, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2016 г., задължените лица и сроковете за представяне на ГОД са както следва:

  • Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2015 година.

Всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават ГОД.  Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2015 г., в срок до 03 май 2016 година. Физическите лица, регистрирани като земеделски производители, прилагащи счетоводното законодателство, се приравняват на ЕТ.

Отчетът може да бъде подаден по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, в Информационна система „Бизнес статистика” (ИСБС) на следния интернет адрес:  https://isbs.nsi.bg.

За успешен вход в системата чрез ПИК е необходима предварителна регистрация, като видът на потребителя трябва да бъде „Респондент“. Регистрираните като „Счетоводна къща“ нямат възможност за достъп с ПИК на НАП в ИСБС.

Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация (ГДД), в която задължително се отбелязва уникалния идентификатор на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика“.

ГОД на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) може да бъде подаден и на хартиен носител. Формулярите се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Входящият номер на декларацията се записва и като входящ номер на отчета.

  • Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2015 година.

Нефинансовите предприятия, съставящи баланс (АД, ЕАД, ООД, ЕООД, ДЗЗД, СД ), задължени по ЗКПО представят задължително ГОД в срок до 31.03.2016 г., а задължените по ЗДДФЛ – в срок до 03.05.2016 година.

ГОД се подава единствено по електронен път, в реално време (on-line) чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система „Бизнес статистика” на следния интернет адрес: https://isbs.nsi.bg. Подаването на ГОД с КЕП следва да е приключило преди подаване на ГДД.

 

При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за тях, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

  • Предприятия в ликвидация или несъстоятелност

            Предприятията в ликвидация или несъстоятелност представят задължително ГОД за 2015 г. в срок до 31.03.2016 година.

Отчетът може да бъде подаден по електронен път с КЕП в ИСБС или на хартиен носител, който се подава с ГДД в съответните структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка), адресирано до ТД на НАП или в пощенска станция.

  • Предприятия с нестопанска цел

Предприятията с нестопанска цел (сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.) представят задължително ГОД в срок до 31.03.2016 година.

Отчетът може да бъде подаден по електронен път с КЕП в ИСБС или на хартиен носител, който се подава с ГДД в съответните структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка), адресирано до ТД на НАП или в пощенска станция.

Всички предприятия с нестопанска цел, които нямат задължение за подаване на ГДД за 2015 г., са длъжни да представят отчет само в териториалната структура на НСИ.

  • Застрахователни и инвестиционни предприятия, пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове

Застрахователните и инвестиционните предприятия, пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове  представят задължително ГОД за 2015 г. в срок до 31.03.2015 г. единствено по електронен път, в реално време (on-line) чрез използване на КЕП в ИСБС. Подаването на ГОД с КЕП следва да е приключило преди подаване на ГДД.

  • Бюджетни предприятия

Бюджетните предприятия представят задължително статистически справки за себе си и за своите поделения и/или дейности в срок до 31.03.2016 г. , като могат да ги подадат както по електронен път (on-line) чрез използване на КЕП в ИСБС, така и на хартиен носител с ГДД в съответните структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка), адресирано до ТД на НАП или в пощенска станция.

За първи път през тази година всички предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗСч (отм. ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), трябва да подадат в срок до 30 юни 2016 г. и консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД). Това може да бъде направено единствено по електронен път с КЕП в ИСБС.

Всички лица, които нямат задължение да подават ГДД за 2015 г., но са длъжни да представят ГОД за 2015 г., съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчет по електронен път, в реално време (on-line) чрез използване на КЕП в ИСБС или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

Всички ГОД за 2015 г. могат да бъдат изтеглени и разпечатани от Интернет страницата на НСИ.

Формулярът „Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс“ на хартиен носител, се разпространява безплатно в съответните териториални структури на НАП и НСИ.

Комплекти на хартия от ГОД на нефинансовите предприятията, съставящи баланс, предприятията с нестопанска цел и инвестиционните предприятия се предлагат срещу заплащане само в териториалните структури на НСИ.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на Интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg/node/13761/.