Зам. областният управител Гинче Караминова проведе поредна работна среща във връзка с охраната в училищата и детските градини в област Пазарджик.

 Сигурността и безопасността на нашите деца е първостепенна грижа на всички институции, каза при откриването на срещата зам. областният управител Гинче Караминова. Тя призова представителите на общините да  подпомагат стриктно в това направление директорите на училища и детски градини. Според разпоредбите на Закона за народната просвета и влизащия в сила от м. август Закон за предучилищното и училищното образование, общините осигуряват и контролират сигурността на децата и учениците  в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.

Комисар Иван Дончев – началник на Охранителна полиция към ОДМВР Пазарджик, представи резултатите от извършените охранителни проверки във всички училища и детски градини в областта /общо 160 на брой/. В повечето обекти е изградено видеонаблюдение с непълен обхват и пропускателния режим не е на нужното ниво. В общините Пазарджик, Септември, Панагюрище и Велинград има училища, в които е изградена цялостна система за видеонаблюдение и е сключен договор с охранителна фирма. За всеки обект /училище или детска градина/  е изготвен отделен протокол за охранително обследване със съответните констатации, предложения, препоръки и предписания за отстраняване на нередностите и подобряване организацията на дейността. Най-често срещаните предписания и препоръки към училищата и детските заведения са за:

  • осигуряване на стриктен пропускателен режим;
  • обучение на персонала и инструктаж на учениците със съдействието на МВР;
  • възстановяване и изграждане на огради и врати в дворовете;
  • ремонт и изграждане на външното осветление, увеличаване на освтеността;
  • укрепване и възстановяване на предпазни съоръжения и врати на спортни площадки в училищните дворове и на съоръжения за игра и спорт в детските градини;
  • поставяне на „антипаник” брави на входно-изходните врати от сградите към дворните пространства.
  • доизграждане на системи за видеонаблюдение, с цел по-пълно обхващане на външния периметър, и на евакуационното осветление, като се поставят допълнителни указателни табели и знаци по пътя на евакуация в сградите.
  • оборудване с допълнителни уреди за пожарогасене в сградите и актуализиране на планове за охрана и скици на обектите.

Началникът на РИО Пазарджик  Валентина Кайтазова запозна накратко присъстващите с разработената от МОН програма „Достъпно и сигурно училище“, която предстои да бъде приета от МС през м. април. В програмата по модул „Сигурност“ се предвижда да бъде финансирано закупуването на технически средства за контрол на достъпа в училищата. Предвидените средства са в размер на 1,5 милиона лева за цялата страна. През март ще се проведе Национална среща по въпросите на  сигурността в училище, съвместно с представители на МВР, Министерството на правосъдието, ДАНС, неправителствени организации, представители на местната власт. В рамките на тази среща училищата ще споделят добри практики и ще се обсъди възможността за изработване на общи стандарти за охрана в училищата.

В срещата взеха участие представители на общините, главният секретар на областна администрация Светлан Карталов, представители на РИО, ОДМВР и РДПБЗН.