Община Пазарджик стартира Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, Договор за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.002-0165-C001/16.12.2015г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Процедурата е за директно предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ на стойност 499 994,16лв., а продължителността  на дейностите по проекта е 22 месеца. Чрез създадения Център по проекта ще бъде осигурена възможност за предоставяне на интегрирани услуги  в домашна среда или в общността за 130 потребители в продължение на 18 месеца и ще бъде предоставена възможност  за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

В рамките на проекта ще бъдат назначени 60 лични асистенти, които ще обслужват 130 потребители на социални услуги. В Центъра за почасово предоставяне на интегрирани социални услуги  ще се обслужват следните категории граждани:

– Лица с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

– Лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Семейства на деца с увреждания;

– Самотно живеещи тежко болни лица;

Социалната услуга  „Личен асистент“ ще се предоставя в град Пазарджик и 31 населени места от общината. Документи ще се приемат от 1-ви до 10-ти април в кабинети 904 и 905 на ІХ-ти етаж в сградата на Община Пазарджик.