Във връзка със зачестило разлепване на рекламни материали с временен характер, Община Пещера напомня, че съгласно чл. 21 от Наредбата за рекламна дейност на физически и юридически  лица в Община Пещера, може да се извършва след получаване на разрешение от компетентните органи на Общината и само на регламентирани за това места.
В против случай ще бъде приложен чл. 36, ал.1 от  горепосочената  наредба, съгласно който нарушителят се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лева, съобщиха от общината.