В четвъртък, от 11 часа, в сградата на общинска администрация – Пещера ще се проведе интервю с тримата кандидати за здравни медиатори, съобщиха от общината. Конкурс за длъжността бе обявен преди повече от месец, а до събеседването са допуснати  Тюркан Абазова, Севдане Мусова и Ася Камберова. Интервюто ще се състои в заседателната зала на първия етаж на сградата на общинска администрация.

Критерии за избор на здравен медиатор, според „Националната мрежа на здравните медиатори“ са:
– Завършено средно образование
– Принадлежност към общността, в която ще работи
– Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност
– Владеене на езика/езиците на общността
– Много добри комуникативни умения
– Умения за работа с комютър – MS Word, Internet, електронна поща
– Предимства: познания и/ или опит в социалната и здравната сфера

„Национална мрежа на здравните медиатори“ обединява над 150 членове, от които над 130 са здравни медиатори, обучени и сертифицирани от Медицински университети и Министерство на здравеопазването.

Здравните медиатори работят сред уязвими общности с различни рискови групи, владеят ромски/турски/влашки език, познават здравното и социалното законодателство, специфичните проблеми на общността, в която работят и живеят, имат изградени добри партньорски взаимоотношения с местните здравни и социални институции, РЗИ, медицински специалисти и социални центрове, работещи в общността.
Проектите на Националната мрежа на здравните медиатори са насочен към:
-Повишаване на нивото на имунизациите сред уязвимите общности, участие в национални кампании за извънредни имунизации.
-Подобряване на достъпа до здравни и социални услуги чрез активното посредничество на здравния медиатор.
-Подобряване на взаимоотношенията между лекари и пациенти от уязвими общности.
-Повишаване на здравната култура и информираността на населението по важни за общността въпроси чрез работа по индивидуални случаи и работа с групи (здравно-информационни срещи с лекари-специалисти, здравни институции, РЗИ).
-Застъпнически действия за осигуряване на безплатни прегледи за здравно-неосигурени бременни жени и млади майки.
-Застъпнически действия при неправомерно взимане на такси за прегледи.
-Координация на профилактични прегледи с мобилни здравни кабинети – предварително информиране и мотивиране на населението.