В сградата на Домашен социален патронаж – гр. Пещера, в сряда ще се проведе интервю с допуснатите до събеседване за участие в проект „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда, съобщиха от община Пещера. Началният час на интервютата е 10, вижте пълния списък на допуснатите кандидати.

Списък на кандидати допуснати  до интервю и събеседване за участие в проект „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”

І. Допуска до интервю следните кандидати за  длъжността “Психолог”:

 1. Живка Стефанова Балабанова
 2. Вася Николаева Костадинчева
 3. Калина Георгиева Костова
 4. Нели Иванова Донова

ІІ. Допуска до събеседване следните кандидати за длъжността “Личен асистент”:

 1. Минка Златанова Стоянова
 2. Темелка Маринова Костадинова
 3. Мюрвет Али Фейзула
 4. Радка Нейчева Спасова
 5. Аксиния Асенова Филипова
 6. Росица Тончева Павлова
 7. Херакли Иванова Янакиева
 8. Анджелина Филчева Азовска
 9. Сема Халилова Шикренова
 10. Гюлерман Кемалов Сахатчиев
 11. Шабан Османов Ардински
 12. Шукри Мустафа Ходжа
 13. Елка Миткова Низамова
 14. Елена Атанасова Ванкова
 15. Ерма Рушинова Чаушева
 16. Катя Красимирова Йорданова
 17. Пенка Георгиева Стоянова
 18. Силвия Томова Екиджи
 19. Елеонора Александрова Фейзула
 20. Десислава Людмилова Харизанова
 21. Деляна Лазарова Маринова
 22. Йорданка Петрова Котарова
 23. Зонка Каменова Ангелова
 24. Елена Михайлова Костадинова
 25. Цонка Николова Гайдарова
 26. Петра Георгиева Атанасова
 27. Севда Светославова Ковачева
 28. Запрянка Мишева Гаджева
 29. Катерина Ангелова Иванова
 30. Зорка Александрова Стоянова
 31. Елисавета Момчилова Табакова
 32. Живко Асенов Герджиков
 33. Васил Костадинов Николов
 34. Добриинка Запринова Гаджева
 35. Тинка Костадинова Ганчева
 36. Невена Крумова Мазълова
 37. Кериман Мустафова Моллова
 38. Фазилет Ахмедова Чалъшкан
 39. Елена Костова Йосифова
 40. Ширин Ахмедова Атипова
 41. Зорка Александрова Гаджева
 42. Атанаска Кирилова Йорданова
 43. Рена Рашкова Арнаудова
 44. Адриана Асенова Александрова
 45. Иван Николов Киров
 46. Мехмед Осман Тефик
 47. Емилия Арсова Копишева
 48. Фанка Георгиева Гаджева
 49. Мария Ганева Колева
 50. Иванка Николова Костадинова
 51. Ангелина Николова Мадина
 52. Салиха Касим Дурмуш
 53. Никита Красимиров Азовски
 54. Мелекпер Мюмюнова Алишева
 55. Живко Райчев Томов
 56. Зарфие Шабан Амза
 57. Албена Иванова Асенова
 58. Незихад Шевкед Якуб
 59. Христо Сашов Ангелов
 60. Митко Янчев Гаджев
 61. Севинч Юсеинова Лилова
 62. Мариана Димитрова Хамамджиева
 63. Валентина Рашкова Азовска
 64. Катерина Илиева Живкова
 65. Северина Илиева Пишкинова
 66. Юсеин Исмаилов Пехливанов
 67. Надиде Саами Мухарем
 68. Димитър Иванов Димитров
 69. Зейра Мустафа Чакър
 70. Красимира Георгиева Иванова
 71. Костадин Темелков Костов
 72. Ангелина Димитрова Колчева
 73. Георги Иванов Казаков
 74. Веска Йорданова Петровска
 75. Стефка Николова Батаклиева
 76. Лейла Златкова Трендафилова
 77. Павлина Росенова Шопова
 78. Божанка Костадинова Георгиева
 79. Ангелина Златкова Янкова
 80. Юлия Антимова Медарова
 81. Севги Асанова Башева
 82. Христо Стоянов Шопов
 83. Софка Ангелова Благова
 84. Ангел Георгиев Василев
 85. Галя Златкова Мемишева
 86. Василка Еленова Гаджева
 87. Стефка Иванова Павлова
 88. Божанка Спасова Чепенкова
 89. Стоянка Минкова Илиева
 90. Фатма Ридванова Пашангова
 91. Иван Димитров Иванов
 92. Елена Кирилова Йорданова
 93. Катя Димитрова Стоянова
 94. Янка Стоянова Тодорова
 95. Симеон Асенов Йосифов
 96. Шазие Мехмедова Чалиева
 97. Николай Иванов Иванов
 98. Хюрдес Юмерова Чешмеджиева
 99. Мария Ангелова Веселова
 100. Иван Асенов Добрев
 101. Ангел Георгиев Бърдуков
 102. Пепа Михайлова Костова
 103. Тома Тодоров Даракчиев
 104. Йордан Христов Тосков
 105. Мария Георгиева Маджарова
 106. Живка Александрова Стоянова
 107. Роза Александрова Михайлова
 108. Васил Духов Балабанов
 109. Добри Иванов Иванов
 110. Верка Костадинова Димитрова
 111. Николай Аспарухов Веселов
 112. Атанаска Петкова Костадинова
 113. Икмет Юсеинова Бабеклиева
 114. Димитър Борисов Ушев
 115. Вейсал Казимов Халибрямов
 116. Анелия Дончева Асенова
 117. Иванка Илиева Костадинова
 118. Росица Борисова Евтимова
 119. Атанас Ганчев Иванов
 120. Стилияна Димитрова Бойкова
 121. Илка Йорданова Зафирова
 122. Веселка Иванова Сарафова
 123. Ваня Георгиева Тодорова
 124. Георги Василев Сарафов
 125. Софка Николова Дамянова
 126. Екатерина Василева Илиева
 127. Галя Асенова Асенова
 128. Светла Герова Георгиева
 129. Мария Александрова Хълчева

ІІІ. На основание т. ІV. “Процедура за кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за лични асистенти”, от Методика за извършване на оценка от потребностите на услугата “Личен асистент”, определяне на индивидуален месечен бюджет на кандидат-потребителите и кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за лични асистенти,  комисията не одобри следното лице:

 1. Донка Александрова Георгиева – лице придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване;